Lietuvos VVG

 LEADER ES

VVG Paieška

Kas yra LEADER?

LEADER – tai viena iš keturių ES bendrijų iniciatyvų (kitos – INTERREG, URBAN, EQUAL), kuri skatina kaimo gyventojus ir organizacijas aktyviai dalyvauti gyvenamosios vietovės ir bendruomenės plėtros procese. Ši politikos priemonė padeda stiprinti pilietinę visuomenę kaimo vietovėse, skatina vietos valdžios, verslo ir nevyriausybinio sektoriaus darbuotojų bendradarbiavimą.

LEADER pavadinimas

Programos LEADER pavadinimas yra prancūziško termino „Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale" (lietuv., veiksmų, skatinančių kaimo ekonomikos plėtrą, tarpusavio ryšys) pirmųjų raidžių santrauka.

Programos tikslas

Pagrindinis Programos LEADER tikslas kaimo plėtros srityje – skatinti tolygią regionų plėtrą, gerinti gyvenimo kokybę kaime, spręsti socialines, ekonomines ir aplinkos problemas pasitelkus vietos gyventojus, kaimo nevyriausybines organizacijas, vietos verslininkus, vietos valdžios institucijas ir kitus kaimo plėtros dalyvius.

Programos uždaviniai

Pagrindiniai Programos LEADER uždaviniai: suburti bendruomenės, verslo ir vietos valdžios atstovus bendram tikslui; telkti kaimo gyventojus, ugdyti jų gebėjimus veikti kartu bei stiprinti pasitikėjimą savo jėgomis; skatinti vietos iniciatyvas – rengti integruotas vietos plėtros strategijas bei organizuoti jų įgyvendinimą naujais metodais tikslingai panaudojant vietos išteklius ir viešąją paramą; skatinti teritorinę ir tarptautinę partnerystę.

Refresh

Naujienos 

2012-03-29

Kaimo bendruomenės raginamos nedelsti

Kaimo bendruomenės nuo kovo 30 d. gali teikti paraiškas valstybės paramai gauti. Programos „Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centras paraiškų lauks visą mėnesį, iki balandžio 30 d., adresu Universiteto g. 8A - 203, Akademija, Kauno r. 2012 metams bendruomenių projektams finansuoti iš valstybės biudžeto numatyta beveik 2, 9 mln. Lt.

Parama kaimo bendruomenių projektams bus skiriama pagal 2012 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. 3D-193 (Žin., 2012-03-27 Nr.36-1797) patvirtintas Paramos kaimo bendruomenių veiklai remti teikimo taisykles (Taisyklės).

Valstybės biudžeto lėšomis kompensuojama iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Didžiausia paramos suma vienam projektui įgyvendinti negali viršyti 25 tūkst. litų. Projektas turi būti viešojo pobūdžio nesiekiantis pelno, susijęs su daugumos kaimo vietovės gyventojų interesų tenkinimu.

Šių metų taisyklėse numatyta, kad paramos prašyti gali kaimo bendruomenės pagal keturias veiklos sritis:

  • kaimo vietovėje esančioms viešosioms erdvėms sutvarkyti ir pritaikyti jas kaimo gyventojų poreikiams;
  • maisto produktų gamybos cechams įrengti kaimo bendruomenėms priklausančiose patalpose;
  • kaimo bendruomenei priklausančių ūkinių gyvūnų laikymo ir priežiūros sąlygoms sudaryti;
  • kaimo bendruomenių materialinei techninei bazei stiprint ir (arba) sukurti.

„Bendruomeninės organizacijos, pernai pasirašiusios paramos sutartis, šiais metais negalės pretenduoti į valstybės skiriamą paramą, o projektams, surinkusiems vienodą balų skaičių, pirmenybė bus teikiama anksčiau pateiktai ir užregistruotai paraiškai," – atkreipė dėmesį Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Tautinio paveldo ir mokymo skyriaus vyriausiasis specialistas Sigitas Miškinis. Pasak jo, skirtingai nei anksčiau, šiemet projekto administravimo išlaidos nefinansuojamos.

Bendruomenėms, pirmą kartą teikiančioms paraiškas nacionalinei paramai gauti, bus skirti 6 prioritetiniai balai. Jei projektas skatina organizacijos narius burtis ir imtis ekonominės veiklos, jam pridedama 16 papildomų balų, o kaimo gyventojų užimtumą – 8 balai (Taisyklių 3 ir 4 priedai).

Bendruomenės paraiškas turi pateikti ne tik atspausdintas ant popieriaus, bet įrašytas ir į kompiuterinę laikmeną (pvz., CD). Užpildyta paraiškos forma (1 priedas) turi būti įrašyta Word formatu. Pasak S. Miškinio, jeigu paramos paraiškos originalo ir elektroninės versijos duomenys nesutaptų, tai vertinant  būtų vadovaujamasi popierinėje paramos paraiškoje pateiktais duomenimis.

Už pateiktų paraiškų vertinimą, kaip ir pernai, atsakingas Programos „Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centras, kurio parengtas projektų vertinimo ataskaitas svarstys žemės ūkio ministro įsakymu sudarytas projektų atrankos komitetas. Galutinį sprendimą dėl paramos skyrimo priims žemės ūkio ministras. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (Agentūra) sudarys paramos sutartis su patvirtintais paramos gavėjais.

Taisyklėse numatyta, kad bendruomenei pasirašius paramos sutartį, Agentūra išmokės avansą, kurio dydis sieks 65 proc. sutartyje numatytos paramos sumos. Projektas turi būti įgyvendintas ir mokėjimo prašymas pateiktas iki šių metų lapkričio 15 d.

Nacionalinė parama kaimo bendruomenėms ir vietos veiklos grupėms teikiama nuo 2006 m. Pirmaisiais metais projektų įgyvendinimui skirta 3 mln. Lt, 2007 m. – 6 mln. Lt, 2008 m. – 8,9 mln. Lt, 2009 m. – 5,638 mln. Lt. Po vienerių metų pertraukos, pernai paramą gavo 154 projektai. Jiems skirti 3 mln. Lt.

Šiuo metu Lietuvoje priskaičiuojama per 1,6 tūkst. kaimo bendruomenių.

Išsamesnės informacijos apie paramos kaimo bendruomenių veiklai remti teikimo sąlygas teirautis Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Tautinio paveldo ir mokymo skyriaus vyr. specialisto Sigito Miškinio tel.  (8 5) 23 91 025 ir el. paštu  sigitas.miskinis@zum.lt arba Programos ,,Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centro direktoriaus pavaduotojo Dariaus Macijausko tel. (8 37) 397 071  ir el. paštu darius.macijauskas@zum.lt.