Lietuvos VVG

 LEADER ES

VVG Paieška

Kas yra LEADER?

LEADER – tai viena iš keturių ES bendrijų iniciatyvų (kitos – INTERREG, URBAN, EQUAL), kuri skatina kaimo gyventojus ir organizacijas aktyviai dalyvauti gyvenamosios vietovės ir bendruomenės plėtros procese. Ši politikos priemonė padeda stiprinti pilietinę visuomenę kaimo vietovėse, skatina vietos valdžios, verslo ir nevyriausybinio sektoriaus darbuotojų bendradarbiavimą.

LEADER pavadinimas

Programos LEADER pavadinimas yra prancūziško termino „Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale" (lietuv., veiksmų, skatinančių kaimo ekonomikos plėtrą, tarpusavio ryšys) pirmųjų raidžių santrauka.

Programos tikslas

Pagrindinis Programos LEADER tikslas kaimo plėtros srityje – skatinti tolygią regionų plėtrą, gerinti gyvenimo kokybę kaime, spręsti socialines, ekonomines ir aplinkos problemas pasitelkus vietos gyventojus, kaimo nevyriausybines organizacijas, vietos verslininkus, vietos valdžios institucijas ir kitus kaimo plėtros dalyvius.

Programos uždaviniai

Pagrindiniai Programos LEADER uždaviniai: suburti bendruomenės, verslo ir vietos valdžios atstovus bendram tikslui; telkti kaimo gyventojus, ugdyti jų gebėjimus veikti kartu bei stiprinti pasitikėjimą savo jėgomis; skatinti vietos iniciatyvas – rengti integruotas vietos plėtros strategijas bei organizuoti jų įgyvendinimą naujais metodais tikslingai panaudojant vietos išteklius ir viešąją paramą; skatinti teritorinę ir tarptautinę partnerystę.

Refresh

Naujienos 

2015-09-03

Dalyvaukite fotografijų konkurse „Kaime gyventi gera“

Žinote sėkmingai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą (KPP) įgyvendintą projektą, o gal patys tokį įgyvendinote? Pasidalinkite tuo su visais! Siųskite fotografijas, kuriose užfiksuotas su KPP įgyvendinimu susijęs objektas, produktas ar vaizdas, ir dalyvaukite konkurse „Kaime gyventi gera“

Kas gali dalyvauti?

Visi Lietuvos fiziniai ir juridiniai asmenys.

Ką reikia padaryti?

Pateikti fotografiją, iliustruojančią KPP naudą ir jos poveikį Lietuvos žemės ūkio ir kaimo pažangai. Fotografijoje užfiksuotas objektas turi būti tiesiogiai susijęs su KPP įgyvendinimu ir atitikti konkurso temą „Kaime gyventi gera“.

Fotografijų objektai gali būti: žemės ūkio gamyba, perdirbimas ir realizavimas, aplinkosauga, kraštovaizdis, miškų ūkis, ekologinis ūkininkavimas, kaimo gyvenamoji aplinka, kaimo infrastruktūra, amatai, verslai, kaimo turizmas, renginiai, laisvalaikis, kaimo žmogus, bendruomeninė veikla, kt.

Konkursiniai darbai skirstomi į 4 potemes: pavasaris, vasara, ruduo ir žiema.

Dalyvis pateikdamas konkursui darbą nurodo potemę. Vienas dalyvis gali pateikti ne daugiau kaip po vieną darbą kiekvienai potemei, t.y. ne daugiau kaip 4 fotografijas.

Reikalavimai

Fotografijos turi būti kokybiškos, pateikiamos jpg formatu. Su darbu reikia pateikti konkurso dalyvio anketą, užpildytą Word formatu (žr. apačioje).

Kam ir kaip pateikti?

Darbus galima teikti 3 būdais:

  • siųsti paštu įrašytus į skatmeninę laikmeną (CD, DVD, kt.) adresu: Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centras, Universiteto g. 8A, Akademija, 53341 Kauno r. (kartu į skaitmeninę laikmeną įrašoma užpildyta dalyvio anketa);
  • pristatyti tiesiogiai į Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centrą (darbo dienomis nuo 8 iki 17 val., 203 kab.) (darbai su anketa pateikiami įrašyti į skaitmeninę laikmeną);
  • siųsti el. paštu konkursai@zmmc.lt.

Kada tai padaryti?

Iki rugsėjo 25 d.

Apie konkursą

Konkurso tikslas – skleisti KPP gerąją patirtį ir parodyti KPP naudą Lietuvos kaimui bei jo pažangai. Specialusis tikslas – parengti 2016 metų kalendorių „Kaime gyventi gera“ su 12 atrinktų geriausių konkurso darbų, vaizduojančių visus metų laikus.

Konkursą organizuoja Žemės ūkio ministerija ir Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centras.

Konkursinių darbų vertinimas

Darbus vertins komisija, sudaryta iš organizatorių atstovų ir profesionalių dizainerių, vadovaudamasi šiais kriterijais: konkurso užduoties įvykdymas, temos perteikimas, meniškumas.

Informacija apie nugalėtojus ir jų apdovanojimą bus paskelbta per 14 dienų pasibaigus konkursinių darbų priėmimui interneto svetainėse www.zmmc.lt ir www.kaimotinklas.lt.

Komisija išrinks kandidatus į nugalėtojus – po 3 iš kiekvienos potemės, iš viso 12. Jų darbai bus panaudoti 2016 m. kalendoriaus gamybai.

Kiekvienoje potemėje komisija išrinks po vieną nugalėtoją – nugalėtojai bus apdovanoti prizais!

Konkurso koordinatorė

Irma Minskienė, tel. (8 37) 39 70 70, mob. 8 699 17124, el. p. irma.minskiene@zmmc.lt

 

Konkurso nuostatai

Dalyvio anketa (būtina užpildyti)

 

Organizuoja


Finansuoja