Lietuvos VVG

 LEADER ES

VVG Paieška

Kas yra LEADER?

LEADER – tai viena iš keturių ES bendrijų iniciatyvų (kitos – INTERREG, URBAN, EQUAL), kuri skatina kaimo gyventojus ir organizacijas aktyviai dalyvauti gyvenamosios vietovės ir bendruomenės plėtros procese. Ši politikos priemonė padeda stiprinti pilietinę visuomenę kaimo vietovėse, skatina vietos valdžios, verslo ir nevyriausybinio sektoriaus darbuotojų bendradarbiavimą.

LEADER pavadinimas

Programos LEADER pavadinimas yra prancūziško termino „Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale" (lietuv., veiksmų, skatinančių kaimo ekonomikos plėtrą, tarpusavio ryšys) pirmųjų raidžių santrauka.

Programos tikslas

Pagrindinis Programos LEADER tikslas kaimo plėtros srityje – skatinti tolygią regionų plėtrą, gerinti gyvenimo kokybę kaime, spręsti socialines, ekonomines ir aplinkos problemas pasitelkus vietos gyventojus, kaimo nevyriausybines organizacijas, vietos verslininkus, vietos valdžios institucijas ir kitus kaimo plėtros dalyvius.

Programos uždaviniai

Pagrindiniai Programos LEADER uždaviniai: suburti bendruomenės, verslo ir vietos valdžios atstovus bendram tikslui; telkti kaimo gyventojus, ugdyti jų gebėjimus veikti kartu bei stiprinti pasitikėjimą savo jėgomis; skatinti vietos iniciatyvas – rengti integruotas vietos plėtros strategijas bei organizuoti jų įgyvendinimą naujais metodais tikslingai panaudojant vietos išteklius ir viešąją paramą; skatinti teritorinę ir tarptautinę partnerystę.

Refresh

Naujienos 

2014-02-20

Sveikiname naujai išrinktą Vietos veiklos grupių tinklo pirmininkę ir valdybos narius

Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centras sveikina naujai išrinktą Vietos veiklos grupių tinklo pirmininkę (toliau – VVGT) Klavdiją Stepanovą ir valdybos narius.

2014 m. vasario 18 d. Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro salėje vyko VVGT susirinkimas, kuriame dalyvavimo 44 VVGT nariai. Susirinkimo metu pristatyta VVGT veiklos ataskaita ir finansinė atskaitomybė už 2013 metus. Taip pat siūlyti kandidatai VVGT pirmininko ir valdybos narių pareigoms užimti. Į VVGT pirmininko pareigas siūlyti kandidatai: Reda Kneizevičienė, Marytė Žiubrienė, Sigitas Stonys, Klavdija Stepanova. M. Žiubrienė ir S. Stonys atsisakė dalyvauti pirmininko rinkimuose. VVGT pirmininke išrinkta Klavdija Stepanova.

Naujai išrinktos VVGT valdybos sudėtis: Klavdija Stepanova, Reda Kneizevičienė, Alvydas Valeiša, Aušra Vaidotienė, Marija Žiubrienė, Laima Dockevičienė, Vytautas Laurinaitis, Ligita Smagurauskienė, Nijolė Tirevičienė, Raimonda Vilimienė vienbalsiai.

Nuotraukos Sigito Stonio