Lietuvos VVG

 LEADER ES

VVG Paieška

Kas yra LEADER?

LEADER – tai viena iš keturių ES bendrijų iniciatyvų (kitos – INTERREG, URBAN, EQUAL), kuri skatina kaimo gyventojus ir organizacijas aktyviai dalyvauti gyvenamosios vietovės ir bendruomenės plėtros procese. Ši politikos priemonė padeda stiprinti pilietinę visuomenę kaimo vietovėse, skatina vietos valdžios, verslo ir nevyriausybinio sektoriaus darbuotojų bendradarbiavimą.

LEADER pavadinimas

Programos LEADER pavadinimas yra prancūziško termino „Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale" (lietuv., veiksmų, skatinančių kaimo ekonomikos plėtrą, tarpusavio ryšys) pirmųjų raidžių santrauka.

Programos tikslas

Pagrindinis Programos LEADER tikslas kaimo plėtros srityje – skatinti tolygią regionų plėtrą, gerinti gyvenimo kokybę kaime, spręsti socialines, ekonomines ir aplinkos problemas pasitelkus vietos gyventojus, kaimo nevyriausybines organizacijas, vietos verslininkus, vietos valdžios institucijas ir kitus kaimo plėtros dalyvius.

Programos uždaviniai

Pagrindiniai Programos LEADER uždaviniai: suburti bendruomenės, verslo ir vietos valdžios atstovus bendram tikslui; telkti kaimo gyventojus, ugdyti jų gebėjimus veikti kartu bei stiprinti pasitikėjimą savo jėgomis; skatinti vietos iniciatyvas – rengti integruotas vietos plėtros strategijas bei organizuoti jų įgyvendinimą naujais metodais tikslingai panaudojant vietos išteklius ir viešąją paramą; skatinti teritorinę ir tarptautinę partnerystę.

Refresh

Vizija, misija, funkcijos 

VVG tinklo vizija iki 2015 metų - darniai veikianti, atvira, dinamiška vietos veiklos grupių struktūra, aktyviai dalyvaujanti kaimo plėtros procese, skatinanti partnerystę Lietuvoje ir užsienyje.

VVG tinklo misija - skatinti šalies ir tarptautinį vietos veiklos grupių bendradarbiavimą, atstovauti bendriems interesams siekiant sėkmingo LEADER metodo ir naujoviško kaimo plėtros įgyvendinimo Europos, nacionaliniu bei regioniniu lygmeniu. Kaupti ir skleisti informaciją, spręsti problemas, susijusias su VVG tinklo narių veikla, dalintis žiniomis, patirtimi pasiekimais ir idėjomis.

VVG tinklo funkcijos:
1. VVG tinklo narių interesų ginimas ir atstovavimas.
2. Konsultavimas.
3. Dalyvavimas Lietuvos ir Europos Sąjungos teisės aktų, galinčių turėti įtakos Tinklo narių veiklai, rengimo procese.
4. Informacijos kaupimas ir perdavimas.
5. VVG tinklo narių gero įvaizdžio formavimas visuomenėje.
6. Pasiūlymų rengimas VVG tinklo narių veiklos administravimo tobulinimui.