Lietuvos VVG

 LEADER ES

VVG Paieška

Kas yra LEADER?

LEADER – tai viena iš keturių ES bendrijų iniciatyvų (kitos – INTERREG, URBAN, EQUAL), kuri skatina kaimo gyventojus ir organizacijas aktyviai dalyvauti gyvenamosios vietovės ir bendruomenės plėtros procese. Ši politikos priemonė padeda stiprinti pilietinę visuomenę kaimo vietovėse, skatina vietos valdžios, verslo ir nevyriausybinio sektoriaus darbuotojų bendradarbiavimą.

LEADER pavadinimas

Programos LEADER pavadinimas yra prancūziško termino „Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale" (lietuv., veiksmų, skatinančių kaimo ekonomikos plėtrą, tarpusavio ryšys) pirmųjų raidžių santrauka.

Programos tikslas

Pagrindinis Programos LEADER tikslas kaimo plėtros srityje – skatinti tolygią regionų plėtrą, gerinti gyvenimo kokybę kaime, spręsti socialines, ekonomines ir aplinkos problemas pasitelkus vietos gyventojus, kaimo nevyriausybines organizacijas, vietos verslininkus, vietos valdžios institucijas ir kitus kaimo plėtros dalyvius.

Programos uždaviniai

Pagrindiniai Programos LEADER uždaviniai: suburti bendruomenės, verslo ir vietos valdžios atstovus bendram tikslui; telkti kaimo gyventojus, ugdyti jų gebėjimus veikti kartu bei stiprinti pasitikėjimą savo jėgomis; skatinti vietos iniciatyvas – rengti integruotas vietos plėtros strategijas bei organizuoti jų įgyvendinimą naujais metodais tikslingai panaudojant vietos išteklius ir viešąją paramą; skatinti teritorinę ir tarptautinę partnerystę.

Refresh

Partnerių paieška 

Kaimo plėtros dalyviams tarptautinis ir teritorinis bendradarbiavimas tampa vis svarbesnis. LEADER II (1994-1999) ir LEADER+ (2000-2006) įgyvendinimo laikotarpiais sukaupta patirtis parodė, kad bendradarbiavimas yra itin efektyvus mechanizmas, kuris padeda kaimo vietovėms kartu kurti sprendimus bendrai iškilusioms problemoms spręsti.

Tarptautinis bendradarbiavimas yra daugiau nei tinklas. Jis skatina ir remia vietos veiklos grupes imtis bendrų veiksmų su kitomis LEADER grupėmis, arba su panašų požiūrį plėtojančiomis grupėmis, kituose regionuose, šalyse narėse ar net trečiose šalyse. Tarptautinio bendradarbiavimo tinklo tikslas – padėti kaimo veikėjams gerinti vietinį potencialą.

Apačioje pateikiamas projektų idėjų sąrašas, kuriame projektų rengėjai ieško bendradarbiavimo partnerių vykdant projektus. Norintys bendradarbiauti, gali peržiūrėti šį sąrašą ir tiesiogiai kreiptis į projekto rengėjus.

LEADER bendradarbiavimo pasiūlymai