Lietuvos VVG

 LEADER ES

VVG Paieška

Kas yra LEADER?

LEADER – tai viena iš keturių ES bendrijų iniciatyvų (kitos – INTERREG, URBAN, EQUAL), kuri skatina kaimo gyventojus ir organizacijas aktyviai dalyvauti gyvenamosios vietovės ir bendruomenės plėtros procese. Ši politikos priemonė padeda stiprinti pilietinę visuomenę kaimo vietovėse, skatina vietos valdžios, verslo ir nevyriausybinio sektoriaus darbuotojų bendradarbiavimą.

LEADER pavadinimas

Programos LEADER pavadinimas yra prancūziško termino „Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale" (lietuv., veiksmų, skatinančių kaimo ekonomikos plėtrą, tarpusavio ryšys) pirmųjų raidžių santrauka.

Programos tikslas

Pagrindinis Programos LEADER tikslas kaimo plėtros srityje – skatinti tolygią regionų plėtrą, gerinti gyvenimo kokybę kaime, spręsti socialines, ekonomines ir aplinkos problemas pasitelkus vietos gyventojus, kaimo nevyriausybines organizacijas, vietos verslininkus, vietos valdžios institucijas ir kitus kaimo plėtros dalyvius.

Programos uždaviniai

Pagrindiniai Programos LEADER uždaviniai: suburti bendruomenės, verslo ir vietos valdžios atstovus bendram tikslui; telkti kaimo gyventojus, ugdyti jų gebėjimus veikti kartu bei stiprinti pasitikėjimą savo jėgomis; skatinti vietos iniciatyvas – rengti integruotas vietos plėtros strategijas bei organizuoti jų įgyvendinimą naujais metodais tikslingai panaudojant vietos išteklius ir viešąją paramą; skatinti teritorinę ir tarptautinę partnerystę.

Refresh

Atmintinės, metodikos, tyrimai, studijos 

Socialinio verslo gidas. Šiame gide rasite įžangą į svarbiausius aspektus, į kuriuos reikia atsižvelgti kuriant socialinį verslą. 2016-05-19

ATMINTINĖS:

Verslo idėjos naujai pradžiai. 2015-12-09

Bendruomeninių organizacijų galimybės teikti socialines paslaugas kaimo vietovėje. 2015-10-21

LEADER metodo galimybės socialinių paslaugų kūrimui ir teikimui kaime. 2015-04-02

 

Statistinė informacija apie kaimo vietovėse ugdomus vaikus ir mokinius pagal kaimo vietoves (miestelius ir seniūnijas). Švietimo informacinių technologijų centras (Raštas 2015-04-03 Nr. 90-(1.6)-D3-106)


Rekomendacijos savivaldybėms dėl veiksmingų viešojo administravimo priemonių, skatinančių socialinio verslo plėtrą

 

Išleistas rekomendacinis leidinys, atskleidžiantis konsultacijų principus kaimiškų vietovių jaunimui. 2014 m.

 

FINANSINĖS APSKAITOS METODINĖ MEDŽIAGA:

Mokesčių ir įmokų naujovės. Prof. dr. Astrida Slavickienė 2012 m.

Apskaitos politika ne pelno organizacijose. Prof. dr. Astrida Slavickienė. 2010 m.

Vietos veiklos grupės įnašo natūra skaičiavimas ir metodika. Ilona Sadovskaitė. 2009 m.

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ METODINĖ MEDŽIAGA:

Viešųjų pirkimų vertinimo metodika. Širvintų r. vietos veiklos grupė. 2012 m.

Viešųjų pirkimų organizavimas. Ruslanas Jurėnas 2011 m.

Viešųjų pirkimų vykdymas elektroninėmis priemonėmis. Eglė Lasavičiūtė. 2011 m.

LEADER TEMATIKOS METODINĖ MEDŽIAGA:

Leader metodo įtakos partnerystės ir iniciatyvų „iš apačios“ skatinimui vertinimas. Žemės ūkio ministerija. 2014 m.

Vietos vieklos grupių vadybos, įgyvendinant vietos plėtros strategijas, stiprinimas. Rimantas Čiūtas. 2011 m.

Vietos veiklos grupių vadybos, įgyvendinant vietos plėtros strategijas, stiprinimas. Erika Ribašauskienė. 2010 m.

Konsultavimos ir suaugusiųjų mokymo „Leader“ metodo įgyvendinimo tematika įgūdžių stiprinimas. Rimantas Čiūtas. 2008 m.

VVG darbo vadovas: metodinė priemonė. Vietos veiklos grupių tinklas. 2013 m.

STATYBŲ ORGANIZAVIMO METODINĖ MEDŽIAGA:

Statybų organizavimo metodinės rekomendacijos. Vidmantas Skodžius. 2010 m.

TARPTAUTINIO IR TERITORINIO BENDRADARBIAVIMO METODINĖ MEDŽIAGA:

Tarptautinio ir teritorinio bendradarbiavimo projektų vadovas. Vilniaus r. VVG. 2012 m.

Tarptautinio ir teritorinio bendradarbiavimo projektų vadovas (anglų kalba). Vilniaurs r. VVG. 2012 m.

VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMO REKOMENDACIJOS:

Rekomendacijos VVG interneto svetainėms, 2013

Atmintinė vietos veiklos grupėms dėl organizuojamų mokymo renginių programų ir išvykų į renginius, vykstančius užsienyje, derinimo ir informavimo apie VVG organizuojamus renginius ir išvykas į renginius Lietuvoje

Rekomendacijos VVG dėl rezultato rodiklių „Kaimo gyventojų, besinaudojančių geresnėmis paslaugomis, skaičius" skaičiavimo. Alma Rasimienė, 2011 m.

TYRIMAI:

„Kaimo socialinė infrastruktūra – jaunimo poreikių patenkinimo sąlyga“, Prof. dr. Vilma Atkočiūnienė, dr. Gintarė Vaznonienė, Aleksandro Stulginskio universitetas, 2014 m.

Vietos veiklos grupių, žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių, konsultantų ir kitų su leader metodo įgyvendinimu susijusių asmenų apklausa dėl leader metodo įgyvendinimo 2014–2020 metais galimybių, 2013 m.

Vietos veiklos grupių mokymo poreikio analizė (Apklausos dalyvių kalba netaisyta). Socialinės ekonomikos institutas. 2011 m.

Leader metodo įgyvendinimo optimizavimas. Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. 2008 m.

DG AGRI ATASKAITA:

„Kaimo plėtra Europos Sąjungoje – statistinė ir ekonominė informacija – 2012“ (anglų kalba)

RENGINIŲ PRANEŠIMAI:

Alytaus r. vietos veiklos grupės pranešimas.

Dzūkijos vietos veiklos grupės pranešimas.

LEADER įgyvendinimo Lietuvoje apžvalga ir perspektyvos. Jolanta Vaičiūnienė (žemės ūkio ministerija).

Vilniaus regiono vietos veiklos grupės, Ukmergės r. vietos veiklos grupės pirmininkė Klavdija Stepanova.

Lietuvos VVG 2007-2013 m. vietos plėtros strategijų įgyvendinimo analizė: Pusiaukelės pamokos. Vytautas Zubas, Vilma Gegužienė, Rasa Žakevičiūtė.

Verslumo ir socialinių projektų įgyvendinimas Suvalkijos regione. Sūduvos VVG pirmininkė Reda Kneizevičienė.

Jaunimas – galimybė mūsų regionų tradicijų išsaugojimui. VVG "Nemunas" pirmininkas Egidijus Giedraitis.