Lietuvos VVG

 LEADER ES

VVG Paieška

Kas yra LEADER?

LEADER – tai viena iš keturių ES bendrijų iniciatyvų (kitos – INTERREG, URBAN, EQUAL), kuri skatina kaimo gyventojus ir organizacijas aktyviai dalyvauti gyvenamosios vietovės ir bendruomenės plėtros procese. Ši politikos priemonė padeda stiprinti pilietinę visuomenę kaimo vietovėse, skatina vietos valdžios, verslo ir nevyriausybinio sektoriaus darbuotojų bendradarbiavimą.

LEADER pavadinimas

Programos LEADER pavadinimas yra prancūziško termino „Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale" (lietuv., veiksmų, skatinančių kaimo ekonomikos plėtrą, tarpusavio ryšys) pirmųjų raidžių santrauka.

Programos tikslas

Pagrindinis Programos LEADER tikslas kaimo plėtros srityje – skatinti tolygią regionų plėtrą, gerinti gyvenimo kokybę kaime, spręsti socialines, ekonomines ir aplinkos problemas pasitelkus vietos gyventojus, kaimo nevyriausybines organizacijas, vietos verslininkus, vietos valdžios institucijas ir kitus kaimo plėtros dalyvius.

Programos uždaviniai

Pagrindiniai Programos LEADER uždaviniai: suburti bendruomenės, verslo ir vietos valdžios atstovus bendram tikslui; telkti kaimo gyventojus, ugdyti jų gebėjimus veikti kartu bei stiprinti pasitikėjimą savo jėgomis; skatinti vietos iniciatyvas – rengti integruotas vietos plėtros strategijas bei organizuoti jų įgyvendinimą naujais metodais tikslingai panaudojant vietos išteklius ir viešąją paramą; skatinti teritorinę ir tarptautinę partnerystę.

Refresh

Kontaktai 

Programos "Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centras

 

Vietos plėtros ir LEADER skyrius

Skyriaus vedėjas
Tomas Didžiulis
Tel. (8 37) 398 386
El. paštas: tomas.didziulis@zmmc.lt

Vyr. specialistas
Gytis Viršilas
Tel. (8 37) 397 565
El. paštas: gytis.virsilas@zmmc.lt

Vyr. specialistė
Kristina Mockutė
Tel. (8 37) 398 323
El. paštas: kristina.mockute@zmmc.lt

 

Kaimo plėtros departamentas

Kaimo plėtros departamento direktorė
Jurgita Stakėnienė
Tel. (8 5) 2391 020
El.p. jurgita.stakeniene@zum.lt

Alternatyviosios veiklos skyrius

Alternatyviosios veiklos skyriaus vedėja
Inga Venciulytė
Tel. (8 5) 2391 266
El. paštas: inga.venciulyte@zum.lt

Patarėja
Ilona Javičienė
Tel. (8 5) 239 8416
El. paštas: ilona.javiciene@zum.lt

Vyr. specialistė
Sigutė Mečkovskienė
Tel. (8 5) 2391029
El. paštas: sigute.meckovskiene@zum.lt

Vyr. specialistė
Jolanta Vaičiūnienė
Tel. (8 5) 2391 276
El. paštas: jolanta.vaiciuniene@zum.lt

Lietuvos kaimo tinklas

Vyr. specialistas
Simonas Pusvaškis
Tel. (8 5) 239 8476
El. paštas: simonas.pusvaskis@zum.lt

Vyr. specialistas
Mantas Blinstrubas
Tel. (8 5) 239 1274
El. paštas: mantas.blinstrubas@zum.lt