Lietuvos VVG

 LEADER ES

VVG Paieška

Kas yra LEADER?

LEADER – tai viena iš keturių ES bendrijų iniciatyvų (kitos – INTERREG, URBAN, EQUAL), kuri skatina kaimo gyventojus ir organizacijas aktyviai dalyvauti gyvenamosios vietovės ir bendruomenės plėtros procese. Ši politikos priemonė padeda stiprinti pilietinę visuomenę kaimo vietovėse, skatina vietos valdžios, verslo ir nevyriausybinio sektoriaus darbuotojų bendradarbiavimą.

LEADER pavadinimas

Programos LEADER pavadinimas yra prancūziško termino „Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale" (lietuv., veiksmų, skatinančių kaimo ekonomikos plėtrą, tarpusavio ryšys) pirmųjų raidžių santrauka.

Programos tikslas

Pagrindinis Programos LEADER tikslas kaimo plėtros srityje – skatinti tolygią regionų plėtrą, gerinti gyvenimo kokybę kaime, spręsti socialines, ekonomines ir aplinkos problemas pasitelkus vietos gyventojus, kaimo nevyriausybines organizacijas, vietos verslininkus, vietos valdžios institucijas ir kitus kaimo plėtros dalyvius.

Programos uždaviniai

Pagrindiniai Programos LEADER uždaviniai: suburti bendruomenės, verslo ir vietos valdžios atstovus bendram tikslui; telkti kaimo gyventojus, ugdyti jų gebėjimus veikti kartu bei stiprinti pasitikėjimą savo jėgomis; skatinti vietos iniciatyvas – rengti integruotas vietos plėtros strategijas bei organizuoti jų įgyvendinimą naujais metodais tikslingai panaudojant vietos išteklius ir viešąją paramą; skatinti teritorinę ir tarptautinę partnerystę.

Refresh

Kaimo bendruomenės  

Patvirtinti projektai, gausiantys nacionalinę paramą

Remiantis Projektų atrankos komiteto rekomendacijomis, patvirtintas kaimo bendruomenių projektų sąrašas nacionalinei paramai gauti (2015 m. birželio 23 d. žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-532).

Š. m. birželio 18 d. vyko atrankos komiteto posėdis, kuriame svarstytos 376 paraiškos. Šiais metais paraiškų pateikta už 3 kartus didesnę sumą nei tam tikslui skirta nacionalinio biudžeto lėšų.

Kaimo bendruomenės galėjo teikti projektus, susijusius su verslumu, bendruomeniškumo skatinimu bei viešųjų erdvių sutvarkymu. Paramos paraiškas rinko ir vertino Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centras. Centro duomenimis, kaimo bendruomenės tradiciškai daugiausia projektų (apie 60 proc. visų gautų paraiškų) pateikė viešosioms erdvėms tvarkyti. Bendruomeniškumo skatinimo projektai sudarė apie 30 proc., o mažiausiai paraiškų, apie 10 proc., gauta verslumo aplinkai gerinti.

Planuojama, kad bendruomenės paramos sutatis su Nacionaline mokėjimo agentūra galės pasirašyti liepos mėnesio pirmoje pusėje.

Ministerijos sprendimai dėl 2015 m. paramos skyrimo

 

Sukurta Lietuvos kaimo bendruomeninių organizacijų ir jas vienijančių sąjungų informacinė bazė

Programos „Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centras (PLŽMMC) sukūrė Lietuvos kaimo bendruomeninių organizacijų ir jas vienijančių asociacijų (sąjungų) informacinę bazę. Joje skelbiami 51 Lietuvos savivaldybėje veikiančių kaimo bendruomeninių organizacijų ir jas vienijančių asociacijų (sąjungų) duomenys - kontaktinė ir kita informacija. Tai pirma neoficiali tokia informacinė bazė Lietuvoje.

Duomenys skelbiami PLŽMMC administruojamose interneto svetainėse - www.zmmc.lt ir www.leaderlietuva.lt.

Duomenys surinkti padedant savivaldybių administracijoms, vietos veiklos grupių darbuotojams, Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungai. Dauguma informacinėje bazėje pateikiamų duomenų sutikrinti su Juridinių asmenų registro duomenimis. Informacija atnaujinama nuolatos.

Tikimasi, kad surinkta informacija parodys/atskleis kaimo gyventojų pilietiškumą, aktyvumą  bei norą spręsti iškilusias problemas. Taip pat tai leis efektyviau teikti konsultacijas ir mokymus kaimo bendruomeninėms organizacijoms, atlikti apklausas, rengti mokymo programas, sudarys galimybes kokybiškiau teikti valstybės paramą.

PLŽMMC dėkoja visiems, prisidėjusiems prie Lietuvos kaimo bendruomeninių organizacijų ir jas vienijančių sąjungų/asociacijų informacinės bazės kūrimo.

Pastebėjus netikslumų maloniai prašome informuoti PLŽMMC Programos „Leader" ir informavimo skyriaus specialistę Kristiną Mockutę telefonu (8 37) 39 83 23 arba elektroniniu paštu kristina.mockute@zmmc.lt

 

Kaimo bendruomeninių organizacijų ir jas vienijančių sąjungų/asociacijų sąvadai:

Lietuvos kaimo bendruomeninių organizacijų sąvadas (atnaujinta 2018-02-05)

Lietuvos nacionalinių/rajoninių sąjungų/asociacijų sąvadas (atnaujinta 2018-02-05)


Rajonų savivaldybėse įregistruotų kaimo bendruomeninių organizacijų žemėlapis


PLŽMMC informacija