Lietuvos VVG

 LEADER ES

VVG Paieška

Kas yra LEADER?

LEADER – tai viena iš keturių ES bendrijų iniciatyvų (kitos – INTERREG, URBAN, EQUAL), kuri skatina kaimo gyventojus ir organizacijas aktyviai dalyvauti gyvenamosios vietovės ir bendruomenės plėtros procese. Ši politikos priemonė padeda stiprinti pilietinę visuomenę kaimo vietovėse, skatina vietos valdžios, verslo ir nevyriausybinio sektoriaus darbuotojų bendradarbiavimą.

LEADER pavadinimas

Programos LEADER pavadinimas yra prancūziško termino „Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale" (lietuv., veiksmų, skatinančių kaimo ekonomikos plėtrą, tarpusavio ryšys) pirmųjų raidžių santrauka.

Programos tikslas

Pagrindinis Programos LEADER tikslas kaimo plėtros srityje – skatinti tolygią regionų plėtrą, gerinti gyvenimo kokybę kaime, spręsti socialines, ekonomines ir aplinkos problemas pasitelkus vietos gyventojus, kaimo nevyriausybines organizacijas, vietos verslininkus, vietos valdžios institucijas ir kitus kaimo plėtros dalyvius.

Programos uždaviniai

Pagrindiniai Programos LEADER uždaviniai: suburti bendruomenės, verslo ir vietos valdžios atstovus bendram tikslui; telkti kaimo gyventojus, ugdyti jų gebėjimus veikti kartu bei stiprinti pasitikėjimą savo jėgomis; skatinti vietos iniciatyvas – rengti integruotas vietos plėtros strategijas bei organizuoti jų įgyvendinimą naujais metodais tikslingai panaudojant vietos išteklius ir viešąją paramą; skatinti teritorinę ir tarptautinę partnerystę.

Refresh

D.U.K. 

Dalis VVG susiduria su problema dėl viešųjų pirkimų vykdymo perkant mokymo paslaugas, nes nežino ar daryti bendrą pirkimą visiems mokymams ar kiekvienam mokymui atskirai?

Mokymo paslaugų pirkimą rekomenduotina organizuoti priklausomai nuo planuojamų mokymų pobūdžio. Jei per metus planuojama vykdyti mokymus įvairiomis temomis, pirkimo objektą, vietą bei laiką vieno pirkimo sąlygose bus sunku apibūdinti. Todėl rekomenduojama skirtingo pobūdžio pirkimus vykdyti atskirai - tokiu būdu bus patogiausia rasti lektorius, patalpas bei nusistatyti kvalifikacinius reikalavimus. Jei planuojama vykdyti vienos rūšies mokymus (mokymų ciklą), patogiausia mokymo paslaugas įsigyti vieno pirkimo metu.

Atkreiptinas dėmesys, kad vykdant mokymo paslaugų pirkimus dalimis, pirkimo būdas pasirenkamas pagal bendrą mokymo paslaugų vertę vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 9 straipsnio 6 d. nuostatomis.

Ar bus kompensuojamos statybos leidimų, topo nuotraukų, objekto pridavimo (pastato naujos inventorizacijos), draudimo 5-erius metus išlaidos? Pagal dabar galiojančia taisykles, šios išlaidos nekompensuojamos, vykdant projektus susidarys po keliolika tūkstančių tokių ir panašių netinkamų išlaidų, savivaldybė nepajėgs rasti lėšų visoms papildomoms išlaidoms ir t.t.
Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra" įgyvendinimo taisyklių (LEADER metodu), patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 3D-6 (Žin., 2009, Nr. 3-57) (toliau - Įgyvendinimo taisyklės), 35.1 punkte išvardintos tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos. Klausime išvardintos išlaidos nepatenka į tinkamų finansuoti išlaidų sąrašą. Šių išlaidų finansavimui rekomenduojame projektų rengėjams kreiptis paramos ne tik į savivaldybę, bet ir į verslo atstovus, taip pat bendruomenės gyventojus.
Primename, kad tinkamos finansuoti yra tik tos išlaidos, kurios yra nurodytos Įgyvendinimo taisyklių 32-39 punktuose bei konkretaus Strategijos vykdytojo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos patvirtintoje vietos plėtros strategijoje ir konkretaus Strategijos vykdytojo patvirtintoje kvietimo teikti vietos projektus dokumentacijoje.
Ar gali būti vykdomas vietos projektas, kuriuo ketinama sutvarkyti viešąją erdvę - kapines, išsprendžiant jose vandens nutekėjimo problemą?

Vadovaujantis Įgyvendinimo taisyklių 8.1.2 punktu, drenažo sistemų įrengimas ir (arba) atnaujinimas, yra remiama veikla. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad Įgyvendinimo taisyklių 31.7 punktas apibrėžia, kad projektas turi atitikti ŽŪM patvirtintą vietos plėtros strategiją.

Ar gali vietos projektų paraiškų administracinę atitiktį tikrinti VVG administracijos darbuotojai, kurie nėra valdybos nariai? Ar tinkamumo skirti lėšas bei naudos ir kokybės vertinimą gali atlikti skirtingi vertintojai. Ar paraiškų vertintojai turi turėti akreditaciją?

KPP krypties „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas" administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 3D-578 (Žin., 2008, Nr. 126-4817, 2009, Nr. 114-4869) (toliau VPS administravimo taisyklės), nėra nuostatų, kad vietos projektų paraiškų administracinę atitiktį negali tikrinti VVG administracijos darbuotojai, kurie nėra valdybos nariai, ir kad tinkamumo skirti lėšas bei naudos ir kokybės vertinimo negali atlikti skirtingi vertintojai. VPS administravimo taisyklėse taip pat nereikalaujama, kad vietos projektų paraiškų vertintojai turėtų akreditaciją. Atkreipiame dėmesį, kad VVG administracijos darbuotojų, kurie atliks vietos projektų paraiškų administracinį vertinimą, pareiginėse instrukcijose turi būti įrašyta ši funkcija.

Primename, kad VPS administravimo taisyklėse yra numatyti tokie reikalavimai vietos projektų paraiškų vertintojams:

  • vietos projektų vertintojais negali būti skiriami strategijos vykdytojo valdymo organo nariai (VPS administravimo taisyklių 40 punktas);
  • vietos projekto paraiškos vertinimo kontrolės funkcijų negali vykdyti vietos projekto paraiškos vertintojas (VPS administravimo taisyklių 126 punktas);
  • vietos projektų vertintojai turi būti paskiriami vadovaujantis vidaus tvarkos aprašu ir kvietimo teikti vietos projektų paraiškas dokumentacija (VPS administravimo taisyklių 126 punktas);
  • jeigu yra pagrindas manyti, kad paskirto asmens dalyvavimas vertinant vietos projekto paraišką, atliekant vietos projekto paraiškos vertinimo kontrolę ir (ar) vykdant kitas priskirtas funkcijas gali sukelti interesų konfliktą, tas asmuo pats arba strategijos vykdytojo valdymo organui pareikalavus turi nusišalinti nuo vietos projekto paraiškos vertinimo proceso (VPS administravimo taisyklių 127 punktas).
Ar vietos projektų vykdytojai gali įgalioti VVG vykdyti viešuosius pirkimus?

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 14 straipsnio 1 dalimi, perkančioji organizacija pirkimams organizuoti ir pirkimo procedūroms iki pirkimo sutarties sudarymo atlikti gali įgalioti kitą perkančiąją organizaciją. Tam ji privalo įgaliotajai organizacijai nustatyti užduotis ir suteikti visus įgaliojimus toms užduotims vykdyti.Atsižvelgiant į tai, kad tiek VVG, tiek vietos projektus vykdantys viešieji asmenys paprastai turi perkančiosios organizacijos statusą, jie gali pasinaudoti šios nuostatos nustatyta galimybe ir įgalioti VVG atlikti pirkimus. Būtina žinoti, kad VVG, prisiėmusi įgaliojimus vykdyti vietos projekto viešuosius pirkimus, kartu prisiima ir atsakomybę už tinkamą jų vykdymą.

Vykdant įgūdžių įgijimo projektą pagal 3 ir 4 veiklos sritį, lektoriai gali būti samdomi pagal darbo sutartį. Ar galima samdyti pagal darbo sutartį akredituotą konsultantą konkrečiam darbui atlikti (pvz. pravesti 3 informacinius renginius), kaip turėtų tai būti atspindėta tabelyje ir kt. dokumentuose?

Taip, galima. Tokiu atveju su lektoriumi reikėtų sudaryti terminuotą darbo sutartį tam tikram laikui arba tam tikrų darbų atlikimo laikotarpiui. Tabelyje ir kituose dokumentuose tai turėtų atsispindėti taip pat, kaip ir sudarius įprastą darbo sutartį. Dėl išsamesnės informacijos teiraukitės tel. 8 5 213 97 72 (LR Valstybinė darbo inspekcija) ir tel.1882 (Valstybinė mokesčių inspekcija).

Sąvokos

VPS administravimo taisyklės - KPP krypties „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas" administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 3D-578 (Žin., 2008, Nr. 126-4817, 2009, Nr. 114-4869).

Įgyvendinimo taisyklės - Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra" įgyvendinimo taisyklių (LEADER metodu), patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 3D-6 (Žin., 2009, Nr. 3-57).

ŽŪM - Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.

VVG - Vietos veiklos grupė.