Lietuvos VVG

 LEADER ES

VVG Paieška

Kas yra LEADER?

LEADER – tai viena iš keturių ES bendrijų iniciatyvų (kitos – INTERREG, URBAN, EQUAL), kuri skatina kaimo gyventojus ir organizacijas aktyviai dalyvauti gyvenamosios vietovės ir bendruomenės plėtros procese. Ši politikos priemonė padeda stiprinti pilietinę visuomenę kaimo vietovėse, skatina vietos valdžios, verslo ir nevyriausybinio sektoriaus darbuotojų bendradarbiavimą.

LEADER pavadinimas

Programos LEADER pavadinimas yra prancūziško termino „Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale" (lietuv., veiksmų, skatinančių kaimo ekonomikos plėtrą, tarpusavio ryšys) pirmųjų raidžių santrauka.

Programos tikslas

Pagrindinis Programos LEADER tikslas kaimo plėtros srityje – skatinti tolygią regionų plėtrą, gerinti gyvenimo kokybę kaime, spręsti socialines, ekonomines ir aplinkos problemas pasitelkus vietos gyventojus, kaimo nevyriausybines organizacijas, vietos verslininkus, vietos valdžios institucijas ir kitus kaimo plėtros dalyvius.

Programos uždaviniai

Pagrindiniai Programos LEADER uždaviniai: suburti bendruomenės, verslo ir vietos valdžios atstovus bendram tikslui; telkti kaimo gyventojus, ugdyti jų gebėjimus veikti kartu bei stiprinti pasitikėjimą savo jėgomis; skatinti vietos iniciatyvas – rengti integruotas vietos plėtros strategijas bei organizuoti jų įgyvendinimą naujais metodais tikslingai panaudojant vietos išteklius ir viešąją paramą; skatinti teritorinę ir tarptautinę partnerystę.

Refresh

ŽRVVG „Vilkauda“ 

Kontaktai

Bendrieji kontaktai:

Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė "Vilkauda“
S. Konarskio g. 49-610A, LT-03123
Vilnius
Tel. +370 5 205 6060+370 5 205 6060
El. paštas: vilkauda@gmail.com
Svetainė: www.vilkauda.lt

Kontaktiniai asmenys:

Vadovė (administratorė)
Orinta Bučaitė
Tel. +370 650 99415+370 650 99415
El. paštas: vilkauda@gmail.com

Projekto vadovas
Vytautas Andriuškevičius
Tel. +370 688 57798
El. paštas: vilkauda@gmail.com

Vadybininkė
Jūratė Čiuknaitė

Tel. +370 684 80183+370 684 80183
El. paštas: vilkauda@gmail.com

Finansininkė
Daiva Vilkuvienė
Tel. +370 650 59993+370 650 59993
El. paštas: vilkauda@gmail.com