Lietuvos VVG

 LEADER ES

VVG Paieška

Kas yra LEADER?

LEADER – tai viena iš keturių ES bendrijų iniciatyvų (kitos – INTERREG, URBAN, EQUAL), kuri skatina kaimo gyventojus ir organizacijas aktyviai dalyvauti gyvenamosios vietovės ir bendruomenės plėtros procese. Ši politikos priemonė padeda stiprinti pilietinę visuomenę kaimo vietovėse, skatina vietos valdžios, verslo ir nevyriausybinio sektoriaus darbuotojų bendradarbiavimą.

LEADER pavadinimas

Programos LEADER pavadinimas yra prancūziško termino „Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale" (lietuv., veiksmų, skatinančių kaimo ekonomikos plėtrą, tarpusavio ryšys) pirmųjų raidžių santrauka.

Programos tikslas

Pagrindinis Programos LEADER tikslas kaimo plėtros srityje – skatinti tolygią regionų plėtrą, gerinti gyvenimo kokybę kaime, spręsti socialines, ekonomines ir aplinkos problemas pasitelkus vietos gyventojus, kaimo nevyriausybines organizacijas, vietos verslininkus, vietos valdžios institucijas ir kitus kaimo plėtros dalyvius.

Programos uždaviniai

Pagrindiniai Programos LEADER uždaviniai: suburti bendruomenės, verslo ir vietos valdžios atstovus bendram tikslui; telkti kaimo gyventojus, ugdyti jų gebėjimus veikti kartu bei stiprinti pasitikėjimą savo jėgomis; skatinti vietos iniciatyvas – rengti integruotas vietos plėtros strategijas bei organizuoti jų įgyvendinimą naujais metodais tikslingai panaudojant vietos išteklius ir viešąją paramą; skatinti teritorinę ir tarptautinę partnerystę.

Refresh

Apie ŽRVVG 

Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė (ŽRVVG) yra visuomeninė organizacija, atstovaujanti žuvininkystės regiono gyventojų interesams. Ne mažiau kaip 50 proc. ŽRVVG valdymo organo, turinčio sprendimų priėmimo teisę, narių sudaro žuvininkystės bendruomenės atstovai, iki 25 proc. – žuvininkystės verslo atstovai ir iki 25 proc. – žuvininkystės regiono vietos valdžios atstovai.

ŽRVVG tikslas – veiksmingai pasinaudoti Europos žuvininkystės fondo (EŽF) parama ir sustiprinti atstovaujamos teritorijos (žuvininkystės regiono) plėtrą. ŽRVVG rengia ir administruoja atstovaujamos teritorijos plėtros strategiją, įgyvendinamą per vietos projektus, dalyvauja sprendimų priėmimo procesuose, bendradarbiauja su socialiniais-ekonominiais partneriais, palaiko teritorinius ir tarptautinius bendradarbiavimo kontaktus, dalyvauja mokymuose, teikia konsultacijas.

ŽRVVG tinklas (ŽRVVGT) įsteigtas siekiant plėtoti bendradarbiavimą ir keistis patirtimi tarp ŽRVVG tiek Lietuvoje, tiek ir Europos Sąjungos teritorijoje bei įgyvendinti bendrus projektus žuvininkystės, ekologinio turizmo, aplinkosaugos ir kt. srityse. Tinklo pirmininkas Saulius Jočbalis. 2010 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre įregistruoto ŽRVVGT nariai yra dešimt ŽRVVG.

ŽRVVGT vienija:

ŽRVVG „Vilkauda“

Raseinių ŽRVVG

Ignalinos ŽRVVG

Zarasų ir Visagino ŽRVVG

ŽRVVG „Pasienio žuvys“

Utenos ŽRVVG

Klaipėdos ŽRVVG

Klaipėdos raj. ŽRVVG

Tauragės ŽRVVG

Kretingos ŽRVVG