Lietuvos VVG

 LEADER ES

VVG Paieška

Kas yra LEADER?

LEADER – tai viena iš keturių ES bendrijų iniciatyvų (kitos – INTERREG, URBAN, EQUAL), kuri skatina kaimo gyventojus ir organizacijas aktyviai dalyvauti gyvenamosios vietovės ir bendruomenės plėtros procese. Ši politikos priemonė padeda stiprinti pilietinę visuomenę kaimo vietovėse, skatina vietos valdžios, verslo ir nevyriausybinio sektoriaus darbuotojų bendradarbiavimą.

LEADER pavadinimas

Programos LEADER pavadinimas yra prancūziško termino „Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale" (lietuv., veiksmų, skatinančių kaimo ekonomikos plėtrą, tarpusavio ryšys) pirmųjų raidžių santrauka.

Programos tikslas

Pagrindinis Programos LEADER tikslas kaimo plėtros srityje – skatinti tolygią regionų plėtrą, gerinti gyvenimo kokybę kaime, spręsti socialines, ekonomines ir aplinkos problemas pasitelkus vietos gyventojus, kaimo nevyriausybines organizacijas, vietos verslininkus, vietos valdžios institucijas ir kitus kaimo plėtros dalyvius.

Programos uždaviniai

Pagrindiniai Programos LEADER uždaviniai: suburti bendruomenės, verslo ir vietos valdžios atstovus bendram tikslui; telkti kaimo gyventojus, ugdyti jų gebėjimus veikti kartu bei stiprinti pasitikėjimą savo jėgomis; skatinti vietos iniciatyvas – rengti integruotas vietos plėtros strategijas bei organizuoti jų įgyvendinimą naujais metodais tikslingai panaudojant vietos išteklius ir viešąją paramą; skatinti teritorinę ir tarptautinę partnerystę.

Refresh

Zarasų - Visagino regiono VVG 

Kontaktai

Bendrieji kontaktai:

Zarasų savivaldybės vietos veiklos grupė
Štadvilių kaimas, Pievų g. 1, LT-32103
Zarasai
Tel. 8 687 58562
El. paštas: zarasuvvg@gmail.com
Svetainė: www.zarasuvvg.lt

 

Kontaktiniai asmenys:

Strategijos įgyvendinimo vadovas
Arvydas Veikšra
Tel. 8 609 97118

Strategijos įgyvendinimo administratorės
Nijolė Šukštulienė
Tel. 8 673 39379

Jūratė Buičenkienė
Tel. 8 609 97119

Strategijos įgyvendinimo konsultantė
Daiva Zakšauskienė
Tel. 8 609 97126

Strategijos įgyvendinimo finansininkė
Danutė Tiškevičienė
Tel. 8 609 97125