Lietuvos VVG

 LEADER ES

VVG Paieška

Kas yra LEADER?

LEADER – tai viena iš keturių ES bendrijų iniciatyvų (kitos – INTERREG, URBAN, EQUAL), kuri skatina kaimo gyventojus ir organizacijas aktyviai dalyvauti gyvenamosios vietovės ir bendruomenės plėtros procese. Ši politikos priemonė padeda stiprinti pilietinę visuomenę kaimo vietovėse, skatina vietos valdžios, verslo ir nevyriausybinio sektoriaus darbuotojų bendradarbiavimą.

LEADER pavadinimas

Programos LEADER pavadinimas yra prancūziško termino „Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale" (lietuv., veiksmų, skatinančių kaimo ekonomikos plėtrą, tarpusavio ryšys) pirmųjų raidžių santrauka.

Programos tikslas

Pagrindinis Programos LEADER tikslas kaimo plėtros srityje – skatinti tolygią regionų plėtrą, gerinti gyvenimo kokybę kaime, spręsti socialines, ekonomines ir aplinkos problemas pasitelkus vietos gyventojus, kaimo nevyriausybines organizacijas, vietos verslininkus, vietos valdžios institucijas ir kitus kaimo plėtros dalyvius.

Programos uždaviniai

Pagrindiniai Programos LEADER uždaviniai: suburti bendruomenės, verslo ir vietos valdžios atstovus bendram tikslui; telkti kaimo gyventojus, ugdyti jų gebėjimus veikti kartu bei stiprinti pasitikėjimą savo jėgomis; skatinti vietos iniciatyvas – rengti integruotas vietos plėtros strategijas bei organizuoti jų įgyvendinimą naujais metodais tikslingai panaudojant vietos išteklius ir viešąją paramą; skatinti teritorinę ir tarptautinę partnerystę.

Refresh

VVG „Švenčionių partnerystė“ 

Kontaktai

Bendrieji kontaktai:

Vietos veiklos grupė "Švenčionių partnerystė"
Stoties g. 4, LT-18123
Švenčionių m., Švenčionių r.
Tel. 8 387 510 84; 8 387 540 10
El. paštas: svencioniuvvg@gmail.com
Svetainė: www.partneryste.org

 

Kontaktiniai asmenys:

Vietos veiklos grupės pirmininkė
Birutė Borovikienė
Tel. +37061042645
El. paštas: birute.borovikiene@gmail.com

Vietos plėtros strategijos administratorė
Sigita Zambžickienė
Tel. (8-387) 51084; +37066376113
El. paštas: administratorius@gmail.com

Vietos plėtros strategijos administravimo vadovė
Violeta Guobytė
Tel. (8-387) 54010; +37067186418
El. paštas: vadovas@partneryste.org

Vietos plėtros strategijos finansininkė
Vida Rutkovskienė
Tel. (8-387) 51084; +37066376113
El. paštas: finansai@partneryste.org

Vietos plėtros strategijos viešųjų ryšių specialistė
Birutė Borovikienė
Tel. (8-387) 51084; +37061042645
El. paštas: info@partneryste.org