Lietuvos VVG

 LEADER ES

VVG Paieška

Kas yra LEADER?

LEADER – tai viena iš keturių ES bendrijų iniciatyvų (kitos – INTERREG, URBAN, EQUAL), kuri skatina kaimo gyventojus ir organizacijas aktyviai dalyvauti gyvenamosios vietovės ir bendruomenės plėtros procese. Ši politikos priemonė padeda stiprinti pilietinę visuomenę kaimo vietovėse, skatina vietos valdžios, verslo ir nevyriausybinio sektoriaus darbuotojų bendradarbiavimą.

LEADER pavadinimas

Programos LEADER pavadinimas yra prancūziško termino „Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale" (lietuv., veiksmų, skatinančių kaimo ekonomikos plėtrą, tarpusavio ryšys) pirmųjų raidžių santrauka.

Programos tikslas

Pagrindinis Programos LEADER tikslas kaimo plėtros srityje – skatinti tolygią regionų plėtrą, gerinti gyvenimo kokybę kaime, spręsti socialines, ekonomines ir aplinkos problemas pasitelkus vietos gyventojus, kaimo nevyriausybines organizacijas, vietos verslininkus, vietos valdžios institucijas ir kitus kaimo plėtros dalyvius.

Programos uždaviniai

Pagrindiniai Programos LEADER uždaviniai: suburti bendruomenės, verslo ir vietos valdžios atstovus bendram tikslui; telkti kaimo gyventojus, ugdyti jų gebėjimus veikti kartu bei stiprinti pasitikėjimą savo jėgomis; skatinti vietos iniciatyvas – rengti integruotas vietos plėtros strategijas bei organizuoti jų įgyvendinimą naujais metodais tikslingai panaudojant vietos išteklius ir viešąją paramą; skatinti teritorinę ir tarptautinę partnerystę.

Refresh

VVG „Rietavo iniciatyvos“ 

Kontaktai

Bendrieji kontaktai:

Vietos veiklos grupė "Rietavo iniciatyvos"
Buveinės adresas: Parko g. 5, LT-90311
Rietavas 
Tel. +370 448 68202
El. paštas: rietavoiniciatyvos@rietavovic.lt
Svetainė: www.rietavovvg.lt

 

Kontaktiniai asmenys:

Projektų vadovė/pirmininkė
Laima Dockevičienė
Tel. +370 448 68104; +370 699 17716
El. paštas: rvicdirektore@zebra.lt

Projektų administratorė
Rasa Baliulevičienė
Tel.: +370 656 77132
El. paštas: vadybininke@rietavovic.lt

Administratorė
Indrė Jokšienė
Tel.: +370 448 68202
El. paštas: rietavovvgadmin@zebra.lt

Buhalterė
Rūta Kalniutė
Tel.: +370 448 68202
El. paštas: rietavovvgbuhaltere@zebra.lt