Lietuvos VVG

 LEADER ES

VVG Paieška

Kas yra LEADER?

LEADER – tai viena iš keturių ES bendrijų iniciatyvų (kitos – INTERREG, URBAN, EQUAL), kuri skatina kaimo gyventojus ir organizacijas aktyviai dalyvauti gyvenamosios vietovės ir bendruomenės plėtros procese. Ši politikos priemonė padeda stiprinti pilietinę visuomenę kaimo vietovėse, skatina vietos valdžios, verslo ir nevyriausybinio sektoriaus darbuotojų bendradarbiavimą.

LEADER pavadinimas

Programos LEADER pavadinimas yra prancūziško termino „Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale" (lietuv., veiksmų, skatinančių kaimo ekonomikos plėtrą, tarpusavio ryšys) pirmųjų raidžių santrauka.

Programos tikslas

Pagrindinis Programos LEADER tikslas kaimo plėtros srityje – skatinti tolygią regionų plėtrą, gerinti gyvenimo kokybę kaime, spręsti socialines, ekonomines ir aplinkos problemas pasitelkus vietos gyventojus, kaimo nevyriausybines organizacijas, vietos verslininkus, vietos valdžios institucijas ir kitus kaimo plėtros dalyvius.

Programos uždaviniai

Pagrindiniai Programos LEADER uždaviniai: suburti bendruomenės, verslo ir vietos valdžios atstovus bendram tikslui; telkti kaimo gyventojus, ugdyti jų gebėjimus veikti kartu bei stiprinti pasitikėjimą savo jėgomis; skatinti vietos iniciatyvas – rengti integruotas vietos plėtros strategijas bei organizuoti jų įgyvendinimą naujais metodais tikslingai panaudojant vietos išteklius ir viešąją paramą; skatinti teritorinę ir tarptautinę partnerystę.

Refresh

VVG „Radviliškio lyderis“ 

Kontaktai

Bendrieji kontaktai:

Vietos veiklos grupė "Radviliškio lyderis"
Aušros a. 10 (106 ir 120 kab.), LT-82196 
Radviliškis
Tel. 8 620 72 774
El. paštas: vvg@radviliskis.lt
Svetainė: www.radviliskiovvg.lt

Kontaktiniai asmenys:

VVG pirmininkas
Romas Kalvaitis

Tel. 8 620 72 774
El. paštas: r.kalvaitis@takas.lt

Projekto vadovė
Andželika Barčkienė
Telefonai: (8 422) 69 046; 8 679 90 648
El. paštas: andzelika.b@radviliskiovvg.lt

Projekto administratorė
Edita Šiaulianskienė
Telefonai: (8 422) 69 046; 8 679 90 648
El. paštas: edita.s@radviliskiovvg.lt

Projekto finansininkė
Vida Stripeikienė
Telefonai: (8 422) 69 04, 8 679 90 649
El. paštas: vida.s@radviliskiovvg.lt