Lietuvos VVG

 LEADER ES

VVG Paieška

Kas yra LEADER?

LEADER – tai viena iš keturių ES bendrijų iniciatyvų (kitos – INTERREG, URBAN, EQUAL), kuri skatina kaimo gyventojus ir organizacijas aktyviai dalyvauti gyvenamosios vietovės ir bendruomenės plėtros procese. Ši politikos priemonė padeda stiprinti pilietinę visuomenę kaimo vietovėse, skatina vietos valdžios, verslo ir nevyriausybinio sektoriaus darbuotojų bendradarbiavimą.

LEADER pavadinimas

Programos LEADER pavadinimas yra prancūziško termino „Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale" (lietuv., veiksmų, skatinančių kaimo ekonomikos plėtrą, tarpusavio ryšys) pirmųjų raidžių santrauka.

Programos tikslas

Pagrindinis Programos LEADER tikslas kaimo plėtros srityje – skatinti tolygią regionų plėtrą, gerinti gyvenimo kokybę kaime, spręsti socialines, ekonomines ir aplinkos problemas pasitelkus vietos gyventojus, kaimo nevyriausybines organizacijas, vietos verslininkus, vietos valdžios institucijas ir kitus kaimo plėtros dalyvius.

Programos uždaviniai

Pagrindiniai Programos LEADER uždaviniai: suburti bendruomenės, verslo ir vietos valdžios atstovus bendram tikslui; telkti kaimo gyventojus, ugdyti jų gebėjimus veikti kartu bei stiprinti pasitikėjimą savo jėgomis; skatinti vietos iniciatyvas – rengti integruotas vietos plėtros strategijas bei organizuoti jų įgyvendinimą naujais metodais tikslingai panaudojant vietos išteklius ir viešąją paramą; skatinti teritorinę ir tarptautinę partnerystę.

Refresh

VO „Ukmergės rajono vietos veiklos grupė" 

Kontaktai

Bendrieji kontaktai:

Ukmergės rajono vietos veiklos grupė
Kauno g. 16a., LT-20114, 
Ukmergė
Tel. +370 682 11891
El. paštas: vvg@ukmerge.lt
Svetainė: www.ukmergesvvg.lt

 

Kontaktiniai asmenys:

VVG pirmininkė
Klavdija Stepanova

Tel. +370 672 20899
El. paštas: k.stepanova@ukmergesvvg.lt

Projekto vadovė
Agnė Kanapeckaitė
Tel.: +370 674 40573; +370 340 61102; +370 65539365
El. paštas: a.kanapeckaite@ukmergesvvg.lt

Finansininkė
Evelina Kaselienė
Tel.: 8 672 24492; 8 340 61102
El. paštas: e.kaseliene@ukmergesvvg.lt