Lietuvos VVG

 LEADER ES

VVG Paieška

Kas yra LEADER?

LEADER – tai viena iš keturių ES bendrijų iniciatyvų (kitos – INTERREG, URBAN, EQUAL), kuri skatina kaimo gyventojus ir organizacijas aktyviai dalyvauti gyvenamosios vietovės ir bendruomenės plėtros procese. Ši politikos priemonė padeda stiprinti pilietinę visuomenę kaimo vietovėse, skatina vietos valdžios, verslo ir nevyriausybinio sektoriaus darbuotojų bendradarbiavimą.

LEADER pavadinimas

Programos LEADER pavadinimas yra prancūziško termino „Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale" (lietuv., veiksmų, skatinančių kaimo ekonomikos plėtrą, tarpusavio ryšys) pirmųjų raidžių santrauka.

Programos tikslas

Pagrindinis Programos LEADER tikslas kaimo plėtros srityje – skatinti tolygią regionų plėtrą, gerinti gyvenimo kokybę kaime, spręsti socialines, ekonomines ir aplinkos problemas pasitelkus vietos gyventojus, kaimo nevyriausybines organizacijas, vietos verslininkus, vietos valdžios institucijas ir kitus kaimo plėtros dalyvius.

Programos uždaviniai

Pagrindiniai Programos LEADER uždaviniai: suburti bendruomenės, verslo ir vietos valdžios atstovus bendram tikslui; telkti kaimo gyventojus, ugdyti jų gebėjimus veikti kartu bei stiprinti pasitikėjimą savo jėgomis; skatinti vietos iniciatyvas – rengti integruotas vietos plėtros strategijas bei organizuoti jų įgyvendinimą naujais metodais tikslingai panaudojant vietos išteklius ir viešąją paramą; skatinti teritorinę ir tarptautinę partnerystę.

Refresh

Vilniaus r. VVG 

Kontaktai

Bendrieji kontaktai:

Vilniaus rajono vietos veiklos grupė
Viršuliškių skg. 38, LT-05131 
Vilnius 
Tel. 8 5 2400869
El. paštas: jankauskiene.violeta@yahoo.com
Svetainė: www.vrvvg.lt

 

Kontaktiniai asmenys:

VVG pirmininkė
Violeta Jankauskienė

Tel. 8 5 2400873; +370 610 45251
El. paštas: jankauskiene.violeta@yahoo.com

Projekto administratorės
Anželika Kerbed
Tel. 8 5 2400873; +370 610 45799
El. paštas: k.anzelika@gmail.com

Projekto finansininkė
Irena Sakson
Tel. 8 5 2400873; +370 611 59350

Vietos plėtros strategijos viešųjų ryšių specialistė
Liucijana Binkevič
Tel. 8 5 2400873; +370 682 26117