Lietuvos VVG

 LEADER ES

VVG Paieška

Kas yra LEADER?

LEADER – tai viena iš keturių ES bendrijų iniciatyvų (kitos – INTERREG, URBAN, EQUAL), kuri skatina kaimo gyventojus ir organizacijas aktyviai dalyvauti gyvenamosios vietovės ir bendruomenės plėtros procese. Ši politikos priemonė padeda stiprinti pilietinę visuomenę kaimo vietovėse, skatina vietos valdžios, verslo ir nevyriausybinio sektoriaus darbuotojų bendradarbiavimą.

LEADER pavadinimas

Programos LEADER pavadinimas yra prancūziško termino „Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale" (lietuv., veiksmų, skatinančių kaimo ekonomikos plėtrą, tarpusavio ryšys) pirmųjų raidžių santrauka.

Programos tikslas

Pagrindinis Programos LEADER tikslas kaimo plėtros srityje – skatinti tolygią regionų plėtrą, gerinti gyvenimo kokybę kaime, spręsti socialines, ekonomines ir aplinkos problemas pasitelkus vietos gyventojus, kaimo nevyriausybines organizacijas, vietos verslininkus, vietos valdžios institucijas ir kitus kaimo plėtros dalyvius.

Programos uždaviniai

Pagrindiniai Programos LEADER uždaviniai: suburti bendruomenės, verslo ir vietos valdžios atstovus bendram tikslui; telkti kaimo gyventojus, ugdyti jų gebėjimus veikti kartu bei stiprinti pasitikėjimą savo jėgomis; skatinti vietos iniciatyvas – rengti integruotas vietos plėtros strategijas bei organizuoti jų įgyvendinimą naujais metodais tikslingai panaudojant vietos išteklius ir viešąją paramą; skatinti teritorinę ir tarptautinę partnerystę.

Refresh

Utenos regiono VVG 

Kontaktai

Bendrieji kontaktai:

Utenos regiono vietos veiklos grupė
Taikos g.6, LT-28153 
Utena
Tel. +370 (389) 72765
El. paštas: utenosvvg@gmail.com
Svetainė: www.utenosvvg.lt

 

Kontaktiniai asmenys:

Vietos plėtros strategijos administravimo vadovė
Jolita Umbrasienė

Tel. +370 677 99543
El. paštas: utenosvvg@gmail.com

Vietos plėtros strategijos administratorė
Edita Rukšytė
Tel. +370 677 98859
El. paštas: utenosvvg@gmail.com

Vietos plėtros strategijos finansininkė
Nela Kuosienė
Tel. +370 679 81355
El. paštas: utenosvvg@gmail.com

Vietos plėtros strategijos viešųjų ryšių specialistė
Rimgailė Garunkšnienė
Tel. +370 677 99127
El. paštas: utenosvvg@gmail.com