Lietuvos VVG

 LEADER ES

VVG Paieška

Kas yra LEADER?

LEADER – tai viena iš keturių ES bendrijų iniciatyvų (kitos – INTERREG, URBAN, EQUAL), kuri skatina kaimo gyventojus ir organizacijas aktyviai dalyvauti gyvenamosios vietovės ir bendruomenės plėtros procese. Ši politikos priemonė padeda stiprinti pilietinę visuomenę kaimo vietovėse, skatina vietos valdžios, verslo ir nevyriausybinio sektoriaus darbuotojų bendradarbiavimą.

LEADER pavadinimas

Programos LEADER pavadinimas yra prancūziško termino „Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale" (lietuv., veiksmų, skatinančių kaimo ekonomikos plėtrą, tarpusavio ryšys) pirmųjų raidžių santrauka.

Programos tikslas

Pagrindinis Programos LEADER tikslas kaimo plėtros srityje – skatinti tolygią regionų plėtrą, gerinti gyvenimo kokybę kaime, spręsti socialines, ekonomines ir aplinkos problemas pasitelkus vietos gyventojus, kaimo nevyriausybines organizacijas, vietos verslininkus, vietos valdžios institucijas ir kitus kaimo plėtros dalyvius.

Programos uždaviniai

Pagrindiniai Programos LEADER uždaviniai: suburti bendruomenės, verslo ir vietos valdžios atstovus bendram tikslui; telkti kaimo gyventojus, ugdyti jų gebėjimus veikti kartu bei stiprinti pasitikėjimą savo jėgomis; skatinti vietos iniciatyvas – rengti integruotas vietos plėtros strategijas bei organizuoti jų įgyvendinimą naujais metodais tikslingai panaudojant vietos išteklius ir viešąją paramą; skatinti teritorinę ir tarptautinę partnerystę.

Refresh

Trakų krašto VVG 

Kontaktai

Bendrieji kontaktai:

Trakų krašto vietos veiklos grupė
Vytauto g. 33, LT-21106
Trakai
Tel. +370 528 52527
El. paštas: info@trakuvvg.lt
Svetainė: www.trakuvvg.lt

 

Kontaktiniai asmenys:

VVG pirmininkė/Vietos plėtros strategijos vadovė
Alvyda Kazakevičiūtė-Staniunaitė

Tel. +370 614 53870
El. paštas: alvyda.kazakeviciute@trakuvvg.lt

Vietos plėtros strategijos specialistas viešiesiems ryšiams
Karolis Mikučionis
Tel. +370 676 33957
El.paštas: karolis.mikucionis@trakuvvg.lt

Vietos plėtros stategijos finansininkė
Diana Bagdevičienė
Tel. +370 680 59575
El.paštas: buhalterija@trakuvvg.lt