Lietuvos VVG

 LEADER ES

VVG Paieška

Kas yra LEADER?

LEADER – tai viena iš keturių ES bendrijų iniciatyvų (kitos – INTERREG, URBAN, EQUAL), kuri skatina kaimo gyventojus ir organizacijas aktyviai dalyvauti gyvenamosios vietovės ir bendruomenės plėtros procese. Ši politikos priemonė padeda stiprinti pilietinę visuomenę kaimo vietovėse, skatina vietos valdžios, verslo ir nevyriausybinio sektoriaus darbuotojų bendradarbiavimą.

LEADER pavadinimas

Programos LEADER pavadinimas yra prancūziško termino „Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale" (lietuv., veiksmų, skatinančių kaimo ekonomikos plėtrą, tarpusavio ryšys) pirmųjų raidžių santrauka.

Programos tikslas

Pagrindinis Programos LEADER tikslas kaimo plėtros srityje – skatinti tolygią regionų plėtrą, gerinti gyvenimo kokybę kaime, spręsti socialines, ekonomines ir aplinkos problemas pasitelkus vietos gyventojus, kaimo nevyriausybines organizacijas, vietos verslininkus, vietos valdžios institucijas ir kitus kaimo plėtros dalyvius.

Programos uždaviniai

Pagrindiniai Programos LEADER uždaviniai: suburti bendruomenės, verslo ir vietos valdžios atstovus bendram tikslui; telkti kaimo gyventojus, ugdyti jų gebėjimus veikti kartu bei stiprinti pasitikėjimą savo jėgomis; skatinti vietos iniciatyvas – rengti integruotas vietos plėtros strategijas bei organizuoti jų įgyvendinimą naujais metodais tikslingai panaudojant vietos išteklius ir viešąją paramą; skatinti teritorinę ir tarptautinę partnerystę.

Refresh

Šiaurės vakarų Lietuvos VVG 

Kontaktai

Bendrieji kontaktai:

Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė
Laisvės g. 39-1, (102 kab., 109 kab.), LT-89227 
Mažeikiai
Tel. 8 443 95 327; 8 673 47349
El. paštas: loreta.rubeziene@mazeikiai.lt projektaivvg@gmail.com
Svetainė: www.svlvvg.lt

Kontaktiniai asmenys:

VVG pirmininkas
Loreta Rubežienė

Tel. 8 679 84 005
El. paštas: loreta.rubeziene@mazeikiai.lt

Finansininkė, administratorė
Aušra Žymantė
Tel. 8 673 47349
El. paštas: svlvvg@gmail.com, projektaivvg@gmail.com

Viešųjų ryšių specialistė
Donata Kiudulaitė
Tel. 8 673 47349
El. paštas: svlvvg@gmail.com, projektaivvg@gmail.com

Administratorė
Daiva Baranauskienė
Tel. 8 443 35 279; 8 618 51 199
El. paštas: svlvvg@gmail.com, projektaivvg@gmail.com