Lietuvos VVG

 LEADER ES

VVG Paieška

Kas yra LEADER?

LEADER – tai viena iš keturių ES bendrijų iniciatyvų (kitos – INTERREG, URBAN, EQUAL), kuri skatina kaimo gyventojus ir organizacijas aktyviai dalyvauti gyvenamosios vietovės ir bendruomenės plėtros procese. Ši politikos priemonė padeda stiprinti pilietinę visuomenę kaimo vietovėse, skatina vietos valdžios, verslo ir nevyriausybinio sektoriaus darbuotojų bendradarbiavimą.

LEADER pavadinimas

Programos LEADER pavadinimas yra prancūziško termino „Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale" (lietuv., veiksmų, skatinančių kaimo ekonomikos plėtrą, tarpusavio ryšys) pirmųjų raidžių santrauka.

Programos tikslas

Pagrindinis Programos LEADER tikslas kaimo plėtros srityje – skatinti tolygią regionų plėtrą, gerinti gyvenimo kokybę kaime, spręsti socialines, ekonomines ir aplinkos problemas pasitelkus vietos gyventojus, kaimo nevyriausybines organizacijas, vietos verslininkus, vietos valdžios institucijas ir kitus kaimo plėtros dalyvius.

Programos uždaviniai

Pagrindiniai Programos LEADER uždaviniai: suburti bendruomenės, verslo ir vietos valdžios atstovus bendram tikslui; telkti kaimo gyventojus, ugdyti jų gebėjimus veikti kartu bei stiprinti pasitikėjimą savo jėgomis; skatinti vietos iniciatyvas – rengti integruotas vietos plėtros strategijas bei organizuoti jų įgyvendinimą naujais metodais tikslingai panaudojant vietos išteklius ir viešąją paramą; skatinti teritorinę ir tarptautinę partnerystę.

Refresh

Šalčininkų r. VVG 

Kontaktai

Bendrieji kontaktai:

Šalčininkų rajono vietos veiklos grupė
Vilniaus g. 49, LT-17116
Šalčininkai
Tel. 8 (380) 51 244 
El. paštas: vvg@salcininkai.lt
Svetainė: www.salcininkuvvg.lt

 

Kontaktiniai asmenys:

VVG pirmininkas
Josif Rybak

Tel. +370 687 86681
El. paštas: vvg@salcininkai.lt

Projekto vadovė
Liana Rybak
Tel. +370 612 23700

El. paštas: liana.rybak@salcininkai.lt

Projekto administratorius
Jurijus Novoslavskis
Tel. +370 608 98954

El. paštas: jurijus.novoslavskis@salcininkai.lt

Vyr. finansininkė

Jolanta Tunevičienė
Tel. +370 608 98930

El. paštas: jolanta.tuneviciene@salcininkai.lt