Lietuvos VVG

 LEADER ES

VVG Paieška

Kas yra LEADER?

LEADER – tai viena iš keturių ES bendrijų iniciatyvų (kitos – INTERREG, URBAN, EQUAL), kuri skatina kaimo gyventojus ir organizacijas aktyviai dalyvauti gyvenamosios vietovės ir bendruomenės plėtros procese. Ši politikos priemonė padeda stiprinti pilietinę visuomenę kaimo vietovėse, skatina vietos valdžios, verslo ir nevyriausybinio sektoriaus darbuotojų bendradarbiavimą.

LEADER pavadinimas

Programos LEADER pavadinimas yra prancūziško termino „Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale" (lietuv., veiksmų, skatinančių kaimo ekonomikos plėtrą, tarpusavio ryšys) pirmųjų raidžių santrauka.

Programos tikslas

Pagrindinis Programos LEADER tikslas kaimo plėtros srityje – skatinti tolygią regionų plėtrą, gerinti gyvenimo kokybę kaime, spręsti socialines, ekonomines ir aplinkos problemas pasitelkus vietos gyventojus, kaimo nevyriausybines organizacijas, vietos verslininkus, vietos valdžios institucijas ir kitus kaimo plėtros dalyvius.

Programos uždaviniai

Pagrindiniai Programos LEADER uždaviniai: suburti bendruomenės, verslo ir vietos valdžios atstovus bendram tikslui; telkti kaimo gyventojus, ugdyti jų gebėjimus veikti kartu bei stiprinti pasitikėjimą savo jėgomis; skatinti vietos iniciatyvas – rengti integruotas vietos plėtros strategijas bei organizuoti jų įgyvendinimą naujais metodais tikslingai panaudojant vietos išteklius ir viešąją paramą; skatinti teritorinę ir tarptautinę partnerystę.

Refresh

Prienų r. VVG 

Kontaktai

Bendrieji kontaktai:

Prienų rajono vietos veiklos grupė
Kauno g. 2, LT-59147 
Prienai
Tel. +370 630 01772
El. paštas: prienuvvg@gmail.com
Svetainė: www.prienuvvg.lt

 

Kontaktiniai asmenys:

Projekto vadovė
Virginija Žliobienė
Tel. +370 630 01772
El. paštas: prienuvvg@gmail.com

Projekto viešųjų ryšių specialistas
Saulius Narūnas
Tel. +370 686 31118
El. paštas: prienuvvg@gmail.com

Projekto administratorė
Vaida Jančiauskienė
Tel: +370 677 56495
El. paštas: prienuvvg@gmail.com

Vyr finansininkė
Milda Dapkevičienė
Tel. +370 616 58577
El. paštas: mildasius@gmail.com