Lietuvos VVG

 LEADER ES

VVG Paieška

Kas yra LEADER?

LEADER – tai viena iš keturių ES bendrijų iniciatyvų (kitos – INTERREG, URBAN, EQUAL), kuri skatina kaimo gyventojus ir organizacijas aktyviai dalyvauti gyvenamosios vietovės ir bendruomenės plėtros procese. Ši politikos priemonė padeda stiprinti pilietinę visuomenę kaimo vietovėse, skatina vietos valdžios, verslo ir nevyriausybinio sektoriaus darbuotojų bendradarbiavimą.

LEADER pavadinimas

Programos LEADER pavadinimas yra prancūziško termino „Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale" (lietuv., veiksmų, skatinančių kaimo ekonomikos plėtrą, tarpusavio ryšys) pirmųjų raidžių santrauka.

Programos tikslas

Pagrindinis Programos LEADER tikslas kaimo plėtros srityje – skatinti tolygią regionų plėtrą, gerinti gyvenimo kokybę kaime, spręsti socialines, ekonomines ir aplinkos problemas pasitelkus vietos gyventojus, kaimo nevyriausybines organizacijas, vietos verslininkus, vietos valdžios institucijas ir kitus kaimo plėtros dalyvius.

Programos uždaviniai

Pagrindiniai Programos LEADER uždaviniai: suburti bendruomenės, verslo ir vietos valdžios atstovus bendram tikslui; telkti kaimo gyventojus, ugdyti jų gebėjimus veikti kartu bei stiprinti pasitikėjimą savo jėgomis; skatinti vietos iniciatyvas – rengti integruotas vietos plėtros strategijas bei organizuoti jų įgyvendinimą naujais metodais tikslingai panaudojant vietos išteklius ir viešąją paramą; skatinti teritorinę ir tarptautinę partnerystę.

Refresh

Pasvalio r. VVG 

Kontaktai

Bendrieji kontaktai:

Pasvalio rajono vietos veiklos grupė
Vytauto Didžiojo g. 1, LT-39143 
Pasvalys
Tel. +370 451 54035
El. paštas: helenavvg@pasvalys.lt
Svetainė: www.pasvaliorvvg.lt

 

Kontaktiniai asmenys:

VVG pirmininkė/Vietos plėtros strategijos administravimo vadovė
Helena Simonaitienė
Tel. +370 451 54035; +370 655 60408
El. paštas: helenavvg@pasvalys.lt

Vietos plėtros strategijos finansininkė
Vitalija Motiejūnienė
Tel. +370 451 54111; +370 614 43570
El. paštas: v.motiejuniene@pasvalys.lt

Vietos plėtros strategijos administratorė
Gabrielė Kazėnienė
Tel. +370 451 54035; +370 655 60306
El. paštas: gabriele@pasvalys.lt