Lietuvos VVG

 LEADER ES

VVG Paieška

Kas yra LEADER?

LEADER – tai viena iš keturių ES bendrijų iniciatyvų (kitos – INTERREG, URBAN, EQUAL), kuri skatina kaimo gyventojus ir organizacijas aktyviai dalyvauti gyvenamosios vietovės ir bendruomenės plėtros procese. Ši politikos priemonė padeda stiprinti pilietinę visuomenę kaimo vietovėse, skatina vietos valdžios, verslo ir nevyriausybinio sektoriaus darbuotojų bendradarbiavimą.

LEADER pavadinimas

Programos LEADER pavadinimas yra prancūziško termino „Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale" (lietuv., veiksmų, skatinančių kaimo ekonomikos plėtrą, tarpusavio ryšys) pirmųjų raidžių santrauka.

Programos tikslas

Pagrindinis Programos LEADER tikslas kaimo plėtros srityje – skatinti tolygią regionų plėtrą, gerinti gyvenimo kokybę kaime, spręsti socialines, ekonomines ir aplinkos problemas pasitelkus vietos gyventojus, kaimo nevyriausybines organizacijas, vietos verslininkus, vietos valdžios institucijas ir kitus kaimo plėtros dalyvius.

Programos uždaviniai

Pagrindiniai Programos LEADER uždaviniai: suburti bendruomenės, verslo ir vietos valdžios atstovus bendram tikslui; telkti kaimo gyventojus, ugdyti jų gebėjimus veikti kartu bei stiprinti pasitikėjimą savo jėgomis; skatinti vietos iniciatyvas – rengti integruotas vietos plėtros strategijas bei organizuoti jų įgyvendinimą naujais metodais tikslingai panaudojant vietos išteklius ir viešąją paramą; skatinti teritorinę ir tarptautinę partnerystę.

Refresh

Kupiškio r. VVG 

Kontaktai

Bendrieji kontaktai:

Kupiškio rajono vietos veiklos grupė
Gedimino g. 27, LT-40115 
Kupiškis
Tel. +370 459 53392
El. paštas: neringa.antasava@gmail.com
Svetainė: www.kvvg.lt

 

Kontaktiniai asmenys:

Vietos plėtros strategijos administravimo vadovė
Neringa Čemerienė
Tel. +370 459 53392
El. paštas: neringa.antasava@gmail.com

Vietos plėtros strategijos administratorė/Viešųjų ryšių specialistė
Dina Murnikova - Beinorė
Tel. +370 459 53392
El. paštas: murnikovadina5@gmail.com

Finansininkė
Alma Valiušienė
Tel. +370 459 53392
El. paštas avaliusiene@gmail.com