Lietuvos VVG

 LEADER ES

VVG Paieška

Kas yra LEADER?

LEADER – tai viena iš keturių ES bendrijų iniciatyvų (kitos – INTERREG, URBAN, EQUAL), kuri skatina kaimo gyventojus ir organizacijas aktyviai dalyvauti gyvenamosios vietovės ir bendruomenės plėtros procese. Ši politikos priemonė padeda stiprinti pilietinę visuomenę kaimo vietovėse, skatina vietos valdžios, verslo ir nevyriausybinio sektoriaus darbuotojų bendradarbiavimą.

LEADER pavadinimas

Programos LEADER pavadinimas yra prancūziško termino „Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale" (lietuv., veiksmų, skatinančių kaimo ekonomikos plėtrą, tarpusavio ryšys) pirmųjų raidžių santrauka.

Programos tikslas

Pagrindinis Programos LEADER tikslas kaimo plėtros srityje – skatinti tolygią regionų plėtrą, gerinti gyvenimo kokybę kaime, spręsti socialines, ekonomines ir aplinkos problemas pasitelkus vietos gyventojus, kaimo nevyriausybines organizacijas, vietos verslininkus, vietos valdžios institucijas ir kitus kaimo plėtros dalyvius.

Programos uždaviniai

Pagrindiniai Programos LEADER uždaviniai: suburti bendruomenės, verslo ir vietos valdžios atstovus bendram tikslui; telkti kaimo gyventojus, ugdyti jų gebėjimus veikti kartu bei stiprinti pasitikėjimą savo jėgomis; skatinti vietos iniciatyvas – rengti integruotas vietos plėtros strategijas bei organizuoti jų įgyvendinimą naujais metodais tikslingai panaudojant vietos išteklius ir viešąją paramą; skatinti teritorinę ir tarptautinę partnerystę.

Refresh

Kauno r. VVG 

Kontaktai

Bendrieji kontaktai:

Kauno r. vietos veiklos grupė
Nemuno g. 14, LT-46159 
Rokai
Tel. (8-37) 436 002
El. paštas: info@kaunorvvg.lt
Svetainė: www.kaunorvvg.lt

 

Kontaktiniai asmenys:

VVG pirmininkė ir administracijos vadovė
Kristina Švedaitė-Damašė
Tel. +370 686 71468
El. paštas: informacija.krvvg@gmail.com

Administratorius-konsultantas
Vytautas Zubas
Tel. +370 652 18132
El. paštas: info@kaunorvvg.lt

Administratorė - konsultantė
Kristina Kazlauskaitė-Zumarienė
Tel. +370 614 11957
El. paštas: projektai.krvvg@gmail.com

Projekto administratorė

Rasa Naudžienė
Tel. +370 659 73426
El.paštas: projektai.krvvg@gmail.com

Vyriausioji finansininkė

Edita Varapeckienė
Tel. +370 686 71457
El. paštas: editavarapeck@gmail.com