Lietuvos VVG

 LEADER ES

VVG Paieška

Kas yra LEADER?

LEADER – tai viena iš keturių ES bendrijų iniciatyvų (kitos – INTERREG, URBAN, EQUAL), kuri skatina kaimo gyventojus ir organizacijas aktyviai dalyvauti gyvenamosios vietovės ir bendruomenės plėtros procese. Ši politikos priemonė padeda stiprinti pilietinę visuomenę kaimo vietovėse, skatina vietos valdžios, verslo ir nevyriausybinio sektoriaus darbuotojų bendradarbiavimą.

LEADER pavadinimas

Programos LEADER pavadinimas yra prancūziško termino „Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale" (lietuv., veiksmų, skatinančių kaimo ekonomikos plėtrą, tarpusavio ryšys) pirmųjų raidžių santrauka.

Programos tikslas

Pagrindinis Programos LEADER tikslas kaimo plėtros srityje – skatinti tolygią regionų plėtrą, gerinti gyvenimo kokybę kaime, spręsti socialines, ekonomines ir aplinkos problemas pasitelkus vietos gyventojus, kaimo nevyriausybines organizacijas, vietos verslininkus, vietos valdžios institucijas ir kitus kaimo plėtros dalyvius.

Programos uždaviniai

Pagrindiniai Programos LEADER uždaviniai: suburti bendruomenės, verslo ir vietos valdžios atstovus bendram tikslui; telkti kaimo gyventojus, ugdyti jų gebėjimus veikti kartu bei stiprinti pasitikėjimą savo jėgomis; skatinti vietos iniciatyvas – rengti integruotas vietos plėtros strategijas bei organizuoti jų įgyvendinimą naujais metodais tikslingai panaudojant vietos išteklius ir viešąją paramą; skatinti teritorinę ir tarptautinę partnerystę.

Refresh

Kalvarijos VVG 

Kontaktai

Bendrieji kontaktai:

Kalvarijos vietos veiklos grupė
Ugniagesių g. 12-3, LT-69206 
Kalvarija
Tel. +370 699 10068; faksa: +370 (343) 23154
El. paštas: valdas.aleknavicius@gmail.com
Svetainė: www.kalvarijosvvg.lt

 

Kontaktiniai asmenys:

VVG pirmininkas, administravimo vadovas
Valdas Aleknavičius

Tel. +370 699 100 68
El. paštas: valdas.aleknavicius@gmail.com

Finansininkė
Loreta Šyvokienė
Tel. +370 655 541 94
El. paštas: lorsyv163@gmail.com

Projektų administratorė
Simona Bražinskaitė
Tel. +370 652 90464
El. paštas: simonabrazinskaite@gmail.com

Viešųjų ryšių specialistė
Asta Ciparienė
Tel. +370 612 714 15
El. paštas: astos6@yahoo.com

 

 

Kalvarijos VVG geroji patirtis

Įgyvendinti projektai

"Kalvarijos krašto kultūros bei istorijos puoselėjimas"

"Moderni virtuvė - bendruomenės ateitis"

„Kurkime gražesnę aplinką Trakėnuose"

"Dovana Trakėnų kaimo jaunimui"

,,Akmenynų paslaugų centro steigimas“

„Kur upelis Aista – ten gimtinė mana“

"Nauji stogai - bendruomenės atspindys"

„Brukų folkloro kolektyvo aprūpinimas instrumentais ir rūbais“

"Jurgežerių bendruomenės patalpų sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams"

"Rugeli, rugeli - skani duonelė"

"Kartu mes galime daugiau"

"Autoserviso įrengimas"

"Kur peraugo sala"

"Pažink savo kraštą"

"Takėnų kaimo bendruomenės namų remontas"

„Krašto kultūros kulinarinio paveldo išsaugojimas"

"Bendrumas mus vienija"

"Mes galim"

"Liubavo bendruomenės namų remontas"