Lietuvos VVG

 LEADER ES

VVG Paieška

Kas yra LEADER?

LEADER – tai viena iš keturių ES bendrijų iniciatyvų (kitos – INTERREG, URBAN, EQUAL), kuri skatina kaimo gyventojus ir organizacijas aktyviai dalyvauti gyvenamosios vietovės ir bendruomenės plėtros procese. Ši politikos priemonė padeda stiprinti pilietinę visuomenę kaimo vietovėse, skatina vietos valdžios, verslo ir nevyriausybinio sektoriaus darbuotojų bendradarbiavimą.

LEADER pavadinimas

Programos LEADER pavadinimas yra prancūziško termino „Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale" (lietuv., veiksmų, skatinančių kaimo ekonomikos plėtrą, tarpusavio ryšys) pirmųjų raidžių santrauka.

Programos tikslas

Pagrindinis Programos LEADER tikslas kaimo plėtros srityje – skatinti tolygią regionų plėtrą, gerinti gyvenimo kokybę kaime, spręsti socialines, ekonomines ir aplinkos problemas pasitelkus vietos gyventojus, kaimo nevyriausybines organizacijas, vietos verslininkus, vietos valdžios institucijas ir kitus kaimo plėtros dalyvius.

Programos uždaviniai

Pagrindiniai Programos LEADER uždaviniai: suburti bendruomenės, verslo ir vietos valdžios atstovus bendram tikslui; telkti kaimo gyventojus, ugdyti jų gebėjimus veikti kartu bei stiprinti pasitikėjimą savo jėgomis; skatinti vietos iniciatyvas – rengti integruotas vietos plėtros strategijas bei organizuoti jų įgyvendinimą naujais metodais tikslingai panaudojant vietos išteklius ir viešąją paramą; skatinti teritorinę ir tarptautinę partnerystę.

Refresh

Joniškio r. partnerystės VVG 

Kontaktai

Bendrieji kontaktai:

Joniškio r. partnerystės vietos veiklos grupė
Sandėlių g. 7, LT-84165 
Joniškis
Faks. Nr. +370 426 61176
El. paštas: info@joniskiovvg.lt
Svetainė: www.joniskiovvg.lt

 

Kontaktiniai asmenys:

VVG pirmininkas
Nijolė Valuckienė

Tel. +370 679 06373; +370 612 97931
El. paštas: valuckiene@gmail.com

Viešųjų ryšių specialistė
Rimantė Masiūnienė
Tel. +370 687 13329; +370 607 96377
El. paštas: rimante.misiuniene@joniskis.lt

Finansininkė
Ieva Brigadierienė
Tel. +370 679 06327
El. paštas: ievavvg@gmail.com

Viešųjų ryšių specialistė
Dalia Motik
Tel. +370 618 34767
El. paštas: dmotik@gmail.com