Lietuvos VVG

 LEADER ES

VVG Paieška

Kas yra LEADER?

LEADER – tai viena iš keturių ES bendrijų iniciatyvų (kitos – INTERREG, URBAN, EQUAL), kuri skatina kaimo gyventojus ir organizacijas aktyviai dalyvauti gyvenamosios vietovės ir bendruomenės plėtros procese. Ši politikos priemonė padeda stiprinti pilietinę visuomenę kaimo vietovėse, skatina vietos valdžios, verslo ir nevyriausybinio sektoriaus darbuotojų bendradarbiavimą.

LEADER pavadinimas

Programos LEADER pavadinimas yra prancūziško termino „Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale" (lietuv., veiksmų, skatinančių kaimo ekonomikos plėtrą, tarpusavio ryšys) pirmųjų raidžių santrauka.

Programos tikslas

Pagrindinis Programos LEADER tikslas kaimo plėtros srityje – skatinti tolygią regionų plėtrą, gerinti gyvenimo kokybę kaime, spręsti socialines, ekonomines ir aplinkos problemas pasitelkus vietos gyventojus, kaimo nevyriausybines organizacijas, vietos verslininkus, vietos valdžios institucijas ir kitus kaimo plėtros dalyvius.

Programos uždaviniai

Pagrindiniai Programos LEADER uždaviniai: suburti bendruomenės, verslo ir vietos valdžios atstovus bendram tikslui; telkti kaimo gyventojus, ugdyti jų gebėjimus veikti kartu bei stiprinti pasitikėjimą savo jėgomis; skatinti vietos iniciatyvas – rengti integruotas vietos plėtros strategijas bei organizuoti jų įgyvendinimą naujais metodais tikslingai panaudojant vietos išteklius ir viešąją paramą; skatinti teritorinę ir tarptautinę partnerystę.

Refresh

Ignalinos r. VVG 

Kontaktai

Bendrieji kontaktai:

Ignalinos r. vietos veiklos grupė
Ateities g. 23, LT-30121, 
Ignalina
Tel. +370 620 81 580 
El. paštas: vvg@ignalina.lt
Svetainė: www.irvvg.lt

Kontaktiniai asmenys:

VVG pirmininkas
Edmundas Kilkus
Tel. 8 620 81580
El. paštas vvg@ignalina.lt

Vietos plėtros strategijos administravimo vadovė
Ligita Smagurauskienė
Tel. 8 620 81 580
El. paštas:  ligita@ignalina.lt

Vietos plėtros strategijos finansininkė
Giedrė Žilėnienė
Tel. 8 620 81 580
El. paštas: giedre@ignalina.lt

Vietos plėtros strategijos viešųjų ryšių specialistė
Jelena Jusis
Tel. 8 620 81 580
El. paštas: jelena@ignalina.lt