Lietuvos VVG

 LEADER ES

VVG Paieška

Kas yra LEADER?

LEADER – tai viena iš keturių ES bendrijų iniciatyvų (kitos – INTERREG, URBAN, EQUAL), kuri skatina kaimo gyventojus ir organizacijas aktyviai dalyvauti gyvenamosios vietovės ir bendruomenės plėtros procese. Ši politikos priemonė padeda stiprinti pilietinę visuomenę kaimo vietovėse, skatina vietos valdžios, verslo ir nevyriausybinio sektoriaus darbuotojų bendradarbiavimą.

LEADER pavadinimas

Programos LEADER pavadinimas yra prancūziško termino „Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale" (lietuv., veiksmų, skatinančių kaimo ekonomikos plėtrą, tarpusavio ryšys) pirmųjų raidžių santrauka.

Programos tikslas

Pagrindinis Programos LEADER tikslas kaimo plėtros srityje – skatinti tolygią regionų plėtrą, gerinti gyvenimo kokybę kaime, spręsti socialines, ekonomines ir aplinkos problemas pasitelkus vietos gyventojus, kaimo nevyriausybines organizacijas, vietos verslininkus, vietos valdžios institucijas ir kitus kaimo plėtros dalyvius.

Programos uždaviniai

Pagrindiniai Programos LEADER uždaviniai: suburti bendruomenės, verslo ir vietos valdžios atstovus bendram tikslui; telkti kaimo gyventojus, ugdyti jų gebėjimus veikti kartu bei stiprinti pasitikėjimą savo jėgomis; skatinti vietos iniciatyvas – rengti integruotas vietos plėtros strategijas bei organizuoti jų įgyvendinimą naujais metodais tikslingai panaudojant vietos išteklius ir viešąją paramą; skatinti teritorinę ir tarptautinę partnerystę.

Refresh

Alytaus r. VVG 

Kontaktai

Bendrieji kontaktai:

Alytaus r. vietos veiklos grupė
Naujoji g. 48, LT-62381
Alytus
Tel. (8 315) 37 727
El. paštas: info@alytausrvvg.lt
Svetainė: www.alytausrvvg.lt

 

Vietos plėtros strategijos administravimo vadovė
Vida Vrubliauskienė
Tel. +370 609 98 317
El. paštas: v.vrubliauskiene@alytausrvvg.lt

Vietos plėtros strategijos buhalterė - finansininkė
Jolita Krasauskienė
Tel. +370 609 98 314
El. paštas: j.krasauskiene@alytausrvvg.lt

Vietos plėtros strategijos administratorė
Brigita Montvilaitė
Tel. +370 609 98 316
El. paštas: b.montvilaite@alytausrvvg.lt

Vietos plėtros strategijos viešųjų ryšių specialistas
Ignas Čekanauskas
Tel. +370 609 98 315
El. paštas viesiejirysiai@alytausrvvg.lt

Vietos plėtros strategijos administratorius
Martynas Vaškevičius
Tel. +370 617 59 970
El. paštas info@alytausrvvg.lt