Lietuvos VVG

 LEADER ES

VVG Paieška

Kas yra LEADER?

LEADER – tai viena iš keturių ES bendrijų iniciatyvų (kitos – INTERREG, URBAN, EQUAL), kuri skatina kaimo gyventojus ir organizacijas aktyviai dalyvauti gyvenamosios vietovės ir bendruomenės plėtros procese. Ši politikos priemonė padeda stiprinti pilietinę visuomenę kaimo vietovėse, skatina vietos valdžios, verslo ir nevyriausybinio sektoriaus darbuotojų bendradarbiavimą.

LEADER pavadinimas

Programos LEADER pavadinimas yra prancūziško termino „Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale" (lietuv., veiksmų, skatinančių kaimo ekonomikos plėtrą, tarpusavio ryšys) pirmųjų raidžių santrauka.

Programos tikslas

Pagrindinis Programos LEADER tikslas kaimo plėtros srityje – skatinti tolygią regionų plėtrą, gerinti gyvenimo kokybę kaime, spręsti socialines, ekonomines ir aplinkos problemas pasitelkus vietos gyventojus, kaimo nevyriausybines organizacijas, vietos verslininkus, vietos valdžios institucijas ir kitus kaimo plėtros dalyvius.

Programos uždaviniai

Pagrindiniai Programos LEADER uždaviniai: suburti bendruomenės, verslo ir vietos valdžios atstovus bendram tikslui; telkti kaimo gyventojus, ugdyti jų gebėjimus veikti kartu bei stiprinti pasitikėjimą savo jėgomis; skatinti vietos iniciatyvas – rengti integruotas vietos plėtros strategijas bei organizuoti jų įgyvendinimą naujais metodais tikslingai panaudojant vietos išteklius ir viešąją paramą; skatinti teritorinę ir tarptautinę partnerystę.

Refresh

Zarasų krašto kaimo jaunimo gidų akademija 

Zarasų rajono vietos veiklos grupė

Vietos projektas „Zarasų krašto kaimo jaunimo gidų akademija“

Projekto vykdytojas: Zarasų jaunųjų verslininkų asociacija

Projekto vertė su PVM: 25 000 Lt

Projekto aprašymas:

Projekto tikslas – parengti 10 jaunuolių iš kaimiškųjų Zarasų rajono vietovių teikti kvalifikuotas  gido paslaugas Zarasų krašte.

2008 m. Zarasų rajonui suteiktas kurortinės vietovės statusas, rajoną vis dažniau aplanko turistai, norintys susipažinti su vietinės reikšmės kultūriniais ir architektūros paminklais, kraštovaizdžio ypatumais, todėl rajone didėja gidų poreikis.

Rezultatas: surengti mokymai gidams, vedantiems ekskursijas turistams ir kaimo bendruomenių svečiams.

10 projekto dalyvių įgijo gido kvalifikaciją, jiems suteikta galimybė savarankiškai užsidirbti. Kiekviena kaimiškoji Zarasų rajono seniūnija dabar turi kvalifikuotą gidą.

Zarasų rajono turistams ir svečiams suteikta galimybė pasinaudoti kokybiškomis gido paslaugomis. Įgyvendintas projektas paskatino Zarasų krašto jaunosios kartos verslumą ir aktyvumą.