Lietuvos VVG

 LEADER ES

VVG Paieška

Kas yra LEADER?

LEADER – tai viena iš keturių ES bendrijų iniciatyvų (kitos – INTERREG, URBAN, EQUAL), kuri skatina kaimo gyventojus ir organizacijas aktyviai dalyvauti gyvenamosios vietovės ir bendruomenės plėtros procese. Ši politikos priemonė padeda stiprinti pilietinę visuomenę kaimo vietovėse, skatina vietos valdžios, verslo ir nevyriausybinio sektoriaus darbuotojų bendradarbiavimą.

LEADER pavadinimas

Programos LEADER pavadinimas yra prancūziško termino „Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale" (lietuv., veiksmų, skatinančių kaimo ekonomikos plėtrą, tarpusavio ryšys) pirmųjų raidžių santrauka.

Programos tikslas

Pagrindinis Programos LEADER tikslas kaimo plėtros srityje – skatinti tolygią regionų plėtrą, gerinti gyvenimo kokybę kaime, spręsti socialines, ekonomines ir aplinkos problemas pasitelkus vietos gyventojus, kaimo nevyriausybines organizacijas, vietos verslininkus, vietos valdžios institucijas ir kitus kaimo plėtros dalyvius.

Programos uždaviniai

Pagrindiniai Programos LEADER uždaviniai: suburti bendruomenės, verslo ir vietos valdžios atstovus bendram tikslui; telkti kaimo gyventojus, ugdyti jų gebėjimus veikti kartu bei stiprinti pasitikėjimą savo jėgomis; skatinti vietos iniciatyvas – rengti integruotas vietos plėtros strategijas bei organizuoti jų įgyvendinimą naujais metodais tikslingai panaudojant vietos išteklius ir viešąją paramą; skatinti teritorinę ir tarptautinę partnerystę.

Refresh

Kaip atrasti save? 

Biržų rajono vietos veiklos grupė

Vietos projektas „Kaip atrasti save?“

Projekto vykdytojas: Nemunėlio Radviliškio bendruomenė

Projekto vertė su PVM: 17 500 Lt

Projekto aprašymas:

Projekto tikslas − sprendžiant vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo problemą sukurti sąlygas jaunimo saviraiškai ir padėti integruotis į vietos bendruomenę.

Uždaviniai:

Sudaryti galimybes vaikams ir jaunimui turiningai leisti laisvalaikį organizuojant archeologinę edukacinę stovyklą.

Sudaryti sąlygas vaikams ir jaunimui pagal pomėgius dalyvauti stovyklos papildomo ugdymo renginiuose.

Suteikti galimybę jaunimui savo veiklą pristatyti bendruomenei.

Rezultatai:

Projektas įtraukė vietos vaikus, jaunimą ir gyventojus į vietos bendruomenės veiklą.

Suorganizuota 8 dienų trukmės archeologinė stovykla (iš viso 108 dalyviai: 30 vaikų ir jaunimo stovyklos dalyvių, 12 stovyklos vadovų, 68 bendruomenės vaikai ir jaunimas).

Suorganizuotos 3 edukacinės išvykos.

Stovykloje 3 kartus suorganizuoti sportinio užsiėmimai ir  meninės veiklos.

Projekto metu susipažinta su 3 senoviniais amatais.

Suorganizuoti 1 lyderystės ir 1 bendrųjų įgūdžių mokymai.

Remiantis metraščiu sukurtas 1 filmas apie projekto veiklas.

Stovyklos metu 10 jaunų žmonių kurdami metraštį (filmą) įgijo gebėjimų pristatyti savo kraštą atvykusiems svečiams.

Šis projektas įtraukė vaikus ir jaunimą į bendruomenines, socialines, kultūrines, menines, švietėjiškas, sportinio ir savanorystės veiklas.

„KAS“ – pagrindinė archeologinės stovyklos idėja užšifruota projekto pavadinime. Dalyviai 8 dienas tapo archeologais, atliko archeologinius kasinėjimus, ieškojo lobio. Buvo supažindinti su archeologijos ypatumais ir istorija. Taip pat dalyviai buvo mokomi lyderystės ir renginių organizavimo meno bei kt.

Projekto vadovas puikiai sugebėjo įtraukti vaikus ir jaunimą į bendruomeninę veiklą, o studijuoti svetur išvykusius miestelio studentus sudomino grįžti bei prisidėti prie projekto organizacinės veiklos savanoriaujant.

Projektas nominuotas apdovanojimui konkurse „LEADER apdovanojimai 2013“ – nominacijoje „Metų jaunimo iniciatyva“.

Daugiau informacijos apie projektą rasite čia.