Lietuvos VVG

 LEADER ES

VVG Paieška

Kas yra LEADER?

LEADER – tai viena iš keturių ES bendrijų iniciatyvų (kitos – INTERREG, URBAN, EQUAL), kuri skatina kaimo gyventojus ir organizacijas aktyviai dalyvauti gyvenamosios vietovės ir bendruomenės plėtros procese. Ši politikos priemonė padeda stiprinti pilietinę visuomenę kaimo vietovėse, skatina vietos valdžios, verslo ir nevyriausybinio sektoriaus darbuotojų bendradarbiavimą.

LEADER pavadinimas

Programos LEADER pavadinimas yra prancūziško termino „Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale" (lietuv., veiksmų, skatinančių kaimo ekonomikos plėtrą, tarpusavio ryšys) pirmųjų raidžių santrauka.

Programos tikslas

Pagrindinis Programos LEADER tikslas kaimo plėtros srityje – skatinti tolygią regionų plėtrą, gerinti gyvenimo kokybę kaime, spręsti socialines, ekonomines ir aplinkos problemas pasitelkus vietos gyventojus, kaimo nevyriausybines organizacijas, vietos verslininkus, vietos valdžios institucijas ir kitus kaimo plėtros dalyvius.

Programos uždaviniai

Pagrindiniai Programos LEADER uždaviniai: suburti bendruomenės, verslo ir vietos valdžios atstovus bendram tikslui; telkti kaimo gyventojus, ugdyti jų gebėjimus veikti kartu bei stiprinti pasitikėjimą savo jėgomis; skatinti vietos iniciatyvas – rengti integruotas vietos plėtros strategijas bei organizuoti jų įgyvendinimą naujais metodais tikslingai panaudojant vietos išteklius ir viešąją paramą; skatinti teritorinę ir tarptautinę partnerystę.

Refresh

Jaunimo veiklos skatinimas Druskininkų savivaldybėje 

Druskininkų vietos veiklos grupė

Vietos projektas „Jaunimo veiklos skatinimas Druskininkų savivaldybėje“

Projekto vykdytojas: VšĮ Druskininkų jaunimo užimtumo centras

Projekto vertė su PVM: 25 565 Lt

Projekto aprašymas:

Projekto tikslas – projekte dalyvaujantiems kaimo bendruomenių jaunimo atstovams suteikti naujų kompetencijų, padėsiančių plėtoti ir aktyvinti kaimo bendruomenes.

Kaimo bendruomenių jaunimui 2012 m. rugsėjo 7-12 d buvo suorganizuota stovykla. Stovyklos metu vyko mokymai: jaunimo aktyvumo skatinimas, veiklos planavimas ir pristatymas, projektų rašymas. Pasibaigus mokymams jaunimas turėjo sugalvoti idėjas, iškelti problemas, kurias jie nori spręsti savo bendruomenėje, ir tas iniciatyvas įgyvendinti.

Jaunimas įgyvendino šias iniciatyvas:

  • vykdė akciją „Pabusk gražusis parke“ Leipalingyje, kurios metu tvarkytas parkelis, pagaminti suoliukai bei sūpynės;
  • organizavo gatvės krepšinio varžybas 3x3 Neravuose;
  • surengė „Bulvių šventę“;
  • vykdė ekstremalias dviračių lenktynes, paruošė joms miško trasą;
  • organizavo stalo žaidimų vakarus.

Surengta projekto pristatymo konferencija. Joje jaunimas kūrybingai pristatė projektų rezultatus ir numatė tolesnes veiklos perspektyvas.

Iš viso projekte dalyvavo apie 155 dalyvių.

Projekto įgyvendinimo metu kaimo bendruomenių jaunimas ne tik dalyvavo renginiuose, bet ir siekė spręsti savo vietovės problemas. Pradėjo rengti ir įgyvendinti naujus projektus, renginius, telkė kaimo bendruomenių jaunimą bei kitus gyventojus. Jaunimas aktyviau pradėjo reikštis bendruomenės gyvenime, siūlo savo idėjas, ieško joms finansavimo ir planuoja jų realizavimą.

Projektas nominuotas apdovanojimui konkurse „LEADER apdovanojimai 2013“ – nominacijoje „Metų jaunimo iniciatyva“.

Daugiau informacijos apie projektą rasite čia.