Lietuvos VVG

 LEADER ES

VVG Paieška

Kas yra LEADER?

LEADER – tai viena iš keturių ES bendrijų iniciatyvų (kitos – INTERREG, URBAN, EQUAL), kuri skatina kaimo gyventojus ir organizacijas aktyviai dalyvauti gyvenamosios vietovės ir bendruomenės plėtros procese. Ši politikos priemonė padeda stiprinti pilietinę visuomenę kaimo vietovėse, skatina vietos valdžios, verslo ir nevyriausybinio sektoriaus darbuotojų bendradarbiavimą.

LEADER pavadinimas

Programos LEADER pavadinimas yra prancūziško termino „Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale" (lietuv., veiksmų, skatinančių kaimo ekonomikos plėtrą, tarpusavio ryšys) pirmųjų raidžių santrauka.

Programos tikslas

Pagrindinis Programos LEADER tikslas kaimo plėtros srityje – skatinti tolygią regionų plėtrą, gerinti gyvenimo kokybę kaime, spręsti socialines, ekonomines ir aplinkos problemas pasitelkus vietos gyventojus, kaimo nevyriausybines organizacijas, vietos verslininkus, vietos valdžios institucijas ir kitus kaimo plėtros dalyvius.

Programos uždaviniai

Pagrindiniai Programos LEADER uždaviniai: suburti bendruomenės, verslo ir vietos valdžios atstovus bendram tikslui; telkti kaimo gyventojus, ugdyti jų gebėjimus veikti kartu bei stiprinti pasitikėjimą savo jėgomis; skatinti vietos iniciatyvas – rengti integruotas vietos plėtros strategijas bei organizuoti jų įgyvendinimą naujais metodais tikslingai panaudojant vietos išteklius ir viešąją paramą; skatinti teritorinę ir tarptautinę partnerystę.

Refresh

Vandens turizmo plėtra Ignalinos rajone (II etapas) 

Ignalinos rajono vietos veiklos grupė

Vietos projekas „Vandens turizmo plėtra Ignalinos rajone (II etapas)"

Projekto vykdytojas: Nerijus Grušnius

Projekto vertė su PVM: 88 000 Lt

Projekto įgyvendinimo trukmė:

Projekto aprašymas:

Projekto esmė – vandens turizmo paslaugų plėtra įgyvendinant kelis susijusius projektus, kurių lėšomis įsigyjamos dvivietės baidarės. Projekto tikslas – smulkiojo verslo iniciatyvų plėtra (II etapas), išlaikant sukurtas darbo vietas bei sudarant sąlygas papildomam pajamų šaltiniui.
Rezultatai: įgyvendinus du projektus, įsigyta 80 dviviečių baidarių, išlaikytos dvi darbo vietos.

Nerijus Grušnius – vienas aktyviausių Ignalinos rajono verslininkų, vykdančių veiklą kaimo vietovėje ir atstovaujančių jaunimą.

Įgyvendinęs du verslo projektus, paremtus Ignalinos rajono kaimo plėtros strategijos įgyvendinimo lėšomis, šis jaunas verslininkas tapo vienu didžiausių vandens turizmo paslaugų teikėju rajone.

Projektas nominuotas apdovanojimui konkurse „LEADER apdovanojimai 2013“ nominacijoje „Metų visuomeninė iniciatyva“.

Daugiau informacijos apie projektą rasite čia.