Lietuvos VVG

 LEADER ES

VVG Paieška

Kas yra LEADER?

LEADER – tai viena iš keturių ES bendrijų iniciatyvų (kitos – INTERREG, URBAN, EQUAL), kuri skatina kaimo gyventojus ir organizacijas aktyviai dalyvauti gyvenamosios vietovės ir bendruomenės plėtros procese. Ši politikos priemonė padeda stiprinti pilietinę visuomenę kaimo vietovėse, skatina vietos valdžios, verslo ir nevyriausybinio sektoriaus darbuotojų bendradarbiavimą.

LEADER pavadinimas

Programos LEADER pavadinimas yra prancūziško termino „Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale" (lietuv., veiksmų, skatinančių kaimo ekonomikos plėtrą, tarpusavio ryšys) pirmųjų raidžių santrauka.

Programos tikslas

Pagrindinis Programos LEADER tikslas kaimo plėtros srityje – skatinti tolygią regionų plėtrą, gerinti gyvenimo kokybę kaime, spręsti socialines, ekonomines ir aplinkos problemas pasitelkus vietos gyventojus, kaimo nevyriausybines organizacijas, vietos verslininkus, vietos valdžios institucijas ir kitus kaimo plėtros dalyvius.

Programos uždaviniai

Pagrindiniai Programos LEADER uždaviniai: suburti bendruomenės, verslo ir vietos valdžios atstovus bendram tikslui; telkti kaimo gyventojus, ugdyti jų gebėjimus veikti kartu bei stiprinti pasitikėjimą savo jėgomis; skatinti vietos iniciatyvas – rengti integruotas vietos plėtros strategijas bei organizuoti jų įgyvendinimą naujais metodais tikslingai panaudojant vietos išteklius ir viešąją paramą; skatinti teritorinę ir tarptautinę partnerystę.

Refresh

Noriūnų buvusio bendrabučio pastato dalies pritaikymas vietos bendruomenės poreikiams 

Kupiškio rajono vietos veiklos grupė

Vietos projektas „Noriūnų buvusio bendrabučio pastato dalies pritaikymas vietos bendruomenės poreikiams“

Projekto vykdytojas: Noriūnų bendruomenė

Projekto vertė su PVM: 234 301,20 Lt

Projekto aprašymas:

Projekto tikslas – suremontuoti buvusio bendrabučio pastato dalį, apjungiant 4 butus, ir pritaikyti jį bendruomenės poreikiams.

Rezultatas: visose patalpose įrengta elektros, vandentiekio ir kanalizacijos bei šildymo sistemos. Pakeisti langai, durys, grindys, sumontuotas keltuvas neįgaliesiems. Įrengta virtuvė, žaidimų ir poilsio kambariai. Taip pat įrengti dušai ir sanitariniai mazgai, kurie pritaikyti neįgaliesiems. Įsigyta skalbyklė, baldai, kompiuteris.

Šiuo projektu atliktas kapitalinis patalpų remontas ir sudarytos sąlygos į bendruomenės veiklą įsijungti ir neįgaliems kaimo žmonėms. Šiuo projektu įrengtas mini socialinių paslaugų centras, kuriame jau dabar galima nusiprausti ir išsiskalbti drabužius.

Didelėse suremontuotose patalpose bendruomenė turi galimybes ruošti įvairius renginius, susitikimus, mokymus, šarvoti mirusius savo gyvenvietės žmones. Gyventojų patogumui bendruomenės namuose įrengtas nedidelis kambarėlis su prausykla ir skalbykle.