Lietuvos VVG

 LEADER ES

VVG Paieška

Kas yra LEADER?

LEADER – tai viena iš keturių ES bendrijų iniciatyvų (kitos – INTERREG, URBAN, EQUAL), kuri skatina kaimo gyventojus ir organizacijas aktyviai dalyvauti gyvenamosios vietovės ir bendruomenės plėtros procese. Ši politikos priemonė padeda stiprinti pilietinę visuomenę kaimo vietovėse, skatina vietos valdžios, verslo ir nevyriausybinio sektoriaus darbuotojų bendradarbiavimą.

LEADER pavadinimas

Programos LEADER pavadinimas yra prancūziško termino „Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale" (lietuv., veiksmų, skatinančių kaimo ekonomikos plėtrą, tarpusavio ryšys) pirmųjų raidžių santrauka.

Programos tikslas

Pagrindinis Programos LEADER tikslas kaimo plėtros srityje – skatinti tolygią regionų plėtrą, gerinti gyvenimo kokybę kaime, spręsti socialines, ekonomines ir aplinkos problemas pasitelkus vietos gyventojus, kaimo nevyriausybines organizacijas, vietos verslininkus, vietos valdžios institucijas ir kitus kaimo plėtros dalyvius.

Programos uždaviniai

Pagrindiniai Programos LEADER uždaviniai: suburti bendruomenės, verslo ir vietos valdžios atstovus bendram tikslui; telkti kaimo gyventojus, ugdyti jų gebėjimus veikti kartu bei stiprinti pasitikėjimą savo jėgomis; skatinti vietos iniciatyvas – rengti integruotas vietos plėtros strategijas bei organizuoti jų įgyvendinimą naujais metodais tikslingai panaudojant vietos išteklius ir viešąją paramą; skatinti teritorinę ir tarptautinę partnerystę.

Refresh

Moderni virtuvė – bendruomenės ateitis 

Kalvarijos vietos veiklos grupė

Vietos projektas „Moderni virtuvė – bendruomenės ateitis“

Projekto vykdytojas: Aistiškių kaimo bendruomenė

Projekto vertė su PVM: 78 600 Lt

Projekto aprašymas:

Projekto tikslas – skatinti Aistiškių kaimo verslumą, įtraukiant kaimo gyventojus.

Kaimas sensta, todėl bendruomenė nusprendė pasirūpinti senyvo amžiaus žmonėmis. Buvo renovuoti bendruomenės namai, įrengta virtuvė, sukonstruota moderni virtuvės įranga, baldai, pastatytas šildymo katilas ir įrengta šildymo sistema. Antrame aukšte įrengta biblioteka ir patalpos svečių apgyvendinimui.

Rezultatai: renovuotos patalpos; įsigyta virtuvinė įranga ir baldai; patalpos pritaikytos maitinimo paslaugos organizavimui; vaikams ir jaunimui vykdomos edukacinės pamokėlės supažindinant su kulinariniu paveldu.

Įgyvendinus projektą, pagerėjo veiklos sąlygos vietovėje, padidėjo Aistiškių ir aplinkinių kaimų gyventojų socialinė sanglauda. Sukurta paslauga gali naudotis visi gyventojai, taip pat neįgalūs, senyvo amžiaus, vaikai. Sudarytos sąlygos 3 darbo vietoms sukurti.

Konkurse „LEADER apdovanojimai 2013“ projektas laimėjo „Metų verslo apdovanojimą“ už įdomiausią verslo projektą ir verslumo skatinimą.