Lietuvos VVG

 LEADER ES

VVG Paieška

Kas yra LEADER?

LEADER – tai viena iš keturių ES bendrijų iniciatyvų (kitos – INTERREG, URBAN, EQUAL), kuri skatina kaimo gyventojus ir organizacijas aktyviai dalyvauti gyvenamosios vietovės ir bendruomenės plėtros procese. Ši politikos priemonė padeda stiprinti pilietinę visuomenę kaimo vietovėse, skatina vietos valdžios, verslo ir nevyriausybinio sektoriaus darbuotojų bendradarbiavimą.

LEADER pavadinimas

Programos LEADER pavadinimas yra prancūziško termino „Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale" (lietuv., veiksmų, skatinančių kaimo ekonomikos plėtrą, tarpusavio ryšys) pirmųjų raidžių santrauka.

Programos tikslas

Pagrindinis Programos LEADER tikslas kaimo plėtros srityje – skatinti tolygią regionų plėtrą, gerinti gyvenimo kokybę kaime, spręsti socialines, ekonomines ir aplinkos problemas pasitelkus vietos gyventojus, kaimo nevyriausybines organizacijas, vietos verslininkus, vietos valdžios institucijas ir kitus kaimo plėtros dalyvius.

Programos uždaviniai

Pagrindiniai Programos LEADER uždaviniai: suburti bendruomenės, verslo ir vietos valdžios atstovus bendram tikslui; telkti kaimo gyventojus, ugdyti jų gebėjimus veikti kartu bei stiprinti pasitikėjimą savo jėgomis; skatinti vietos iniciatyvas – rengti integruotas vietos plėtros strategijas bei organizuoti jų įgyvendinimą naujais metodais tikslingai panaudojant vietos išteklius ir viešąją paramą; skatinti teritorinę ir tarptautinę partnerystę.

Refresh

LEADER 2014-2020 

LEADER 2014–2020 m. (BIVP)

2014–2020 m. laikotarpiu LEADER metodo pavadinimas keičiasi į Bendruomenės inicijuotą vietos plėtrą (BIVP). BIVP skirta ~ 6 proc. (0,114 mlrd. Eur) nuo visos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (1,98 mlrd. Eur). BIVP įgyvendinama per vietos veiklos grupes (VVG) (ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, įsteigtas pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą).

Tinkamumo sąlygos, taikomos kaimo vietovių VVG:

-       veiklą grįsti trijų sektorių – pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios – partnerystės principu, įtraukiant kaimo plėtros ir žemės ūkio sričių atstovus (fizinius ir juridinius asmenis);

-       atstovauti kaimo vietovėms, kurių bendras gyventojų skaičius yra nuo 6 tūkst. iki 150 tūkst., įskaitant kaimus, miestelius, miestus, kitas gyvenamąsias vietoves, kurių gyventojų skaičius neviršija 6 tūkst., atstovaujama teritorija geografiškai, ekonomiškai ir socialiniu požiūriu turi būti vientisa, nepriklausyti kitos VVG teritorijai;

-       sudaryti kolegialų valdymo organą, susidedantį iš ne mažiau kaip 11 narių, atstovaujančių skirtingiems sektoriams (pilietinei visuomenei – ne mažiau kaip 35 proc. ir ne daugiau kaip 49 proc. narių, verslui – iki 35 proc. narių, vietos valdžiai (savivaldybei) – iki 30 proc. narių).

Kaimo vietovių vietos plėtros strategijų (VPS) atrankos kriterijai:

- darbo vietų kūrimas (VPS įgyvendinimu siekiama darbo vietų VVG teritorijoje kūrimo, įskaitant palankios aplinkos verslui kūrimą bei sąlygų grįžti į darbo rinką sudarymą);

- investavimo logika;

- planuojamų veiksmų įvairovė (teminė kaimo vietovių VPS aprėptis ir numatomų veiksmų mastas);

- jaunų žmonių įtrauktis (jaunų žmonių įtrauktis į VVG sprendimų priėmimo procesus, t. y. jaunų žmonių skaičius kolegialiame VVG valdymo organe).

Kaimo vietovių VPS turi būti siekiama bent vieno iš šių ES kaimo plėtros prioritetų ir tikslinių sričių:

- skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse (tai yra pagrindinis kaimo vietovių VPS taikomas ES kaimo plėtros prioritetas);

- skatinti žinių perteikimą ir inovacijas žemės ūkyje, miškininkystėje ir kaimo vietovėse;

- didinti ūkių perspektyvumą ir visų tipų žemės ūkio veiklos konkurencingumą visuose regionuose;

- skatinti maisto tiekimo grandinės organizavimą, įskaitant žemės ūkio produktų perdirbimą ir rinkodarą, gyvūnų gerovę ir rizikos valdymą žemės ūkyje;

- atkurti, išsaugoti ir pagerinti su žemės ūkiu ir miškininkyste susijusias ekosistemas;

- skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos žemės ūkio, maisto ir miškininkystės sektoriuose.

Priemonės „LEADER“ finansavimas

Veiklos sritis

2014–2020 m.

Parengiamoji parama

0,492 mln. Eur

Parama vietos projektams pagal vietos plėtros strategijas

88,334 mln. Eur

Parama vietos veiklos grupių (VVG) bendradarbiavimui

2,896 mln. Eur

Parama VVG veiklai:

-VVG administravimo išlaidos

-VVG gyventojų aktyvinimo ir mokymo

22,098 mln. Eur:

-16,566 mln. Eur

-5,532 mln. Eur

Iš viso

113,82 mln. Eur