Lietuvos VVG

 LEADER ES

VVG Paieška

Kas yra LEADER?

LEADER – tai viena iš keturių ES bendrijų iniciatyvų (kitos – INTERREG, URBAN, EQUAL), kuri skatina kaimo gyventojus ir organizacijas aktyviai dalyvauti gyvenamosios vietovės ir bendruomenės plėtros procese. Ši politikos priemonė padeda stiprinti pilietinę visuomenę kaimo vietovėse, skatina vietos valdžios, verslo ir nevyriausybinio sektoriaus darbuotojų bendradarbiavimą.

LEADER pavadinimas

Programos LEADER pavadinimas yra prancūziško termino „Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale" (lietuv., veiksmų, skatinančių kaimo ekonomikos plėtrą, tarpusavio ryšys) pirmųjų raidžių santrauka.

Programos tikslas

Pagrindinis Programos LEADER tikslas kaimo plėtros srityje – skatinti tolygią regionų plėtrą, gerinti gyvenimo kokybę kaime, spręsti socialines, ekonomines ir aplinkos problemas pasitelkus vietos gyventojus, kaimo nevyriausybines organizacijas, vietos verslininkus, vietos valdžios institucijas ir kitus kaimo plėtros dalyvius.

Programos uždaviniai

Pagrindiniai Programos LEADER uždaviniai: suburti bendruomenės, verslo ir vietos valdžios atstovus bendram tikslui; telkti kaimo gyventojus, ugdyti jų gebėjimus veikti kartu bei stiprinti pasitikėjimą savo jėgomis; skatinti vietos iniciatyvas – rengti integruotas vietos plėtros strategijas bei organizuoti jų įgyvendinimą naujais metodais tikslingai panaudojant vietos išteklius ir viešąją paramą; skatinti teritorinę ir tarptautinę partnerystę.

Refresh

Teritorinis bendradarbiavimas 

2013 m. teritorinio bendradarbiavimo projektų paraiškos renkamos nuo 2013 m. lapkričio 11 d. iki gruodžio 31 d.

2013 metais teikiamų TERITORINIO BENDRADARBIAVIMO PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS

Žemės ūkio ministro įsakymas dėl teritorinio bendradarbiavimo taisyklių patvirtinimo:

2013-07-11 Nr. 3D-499 - Dėl žemės ūkio ministro 2013 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 3D-337 „Dėl teritorinio bendradarbiavimo projektų, pateiktų 2013 metais ir finansuojamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“, įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2013-03-26 Nr. 3D-222 Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 3D-302 „Dėl teritorinio bendradarbiavimo projektų, finansuojamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę ,,Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“, įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2012-08-13 Nr. 3D-662 Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 3D-302 „Dėl teritorinio bendradarbiavimo projektų, finansuojamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę ,,Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“, įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2011-11-30 Nr. 3D-880 - Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 3D-302 „Dėl teritorinio bendradarbiavimo projektų, finansuojamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę ,,Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“, įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2011-06-23 Nr. 3D-523 - Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 3D-302 „Dėl teritorinio bendradarbiavimo projektų, finansuojamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę ,,Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“, įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2010-03-31 Nr. 3D-302 - Dėl teritorinio bendradarbiavimo projektų, finansuojamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę ,,Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“, įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo

Teritorinio bendradarbiavimo projektų įgyvendinimo taisyklės:

Taisyklės ir jų priedai

Paramos paraiškų vertinimo ataskaitų formos

2013-10-08 Dėl bendradarbiavimo projektų, pateiktų 2013 metais ir įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę ,,Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“, paramos paraiškų vertinimo ataskaitų formų patvirtinimo

Projektų atrankos komiteto rekomendacijos:

2013-05-31 Projektų atrankos komiteto rekomendacija Nr. 8D-282(5.50)

2013-05-14 Projektų atrankos komiteto rekomendacija Nr. 8D-234(5.50)

2013-03-14 Projektų atrankos komiteto rekomendacija Nr. 8D-119(5.50)

2013-02-05 Projektų atrankos komiteto rekomendacija Nr. 8D-44(5.50)

2013-01-14 Projektų atrankos komiteto rekomendacija Nr. 8D-12(5.50)

2012-11-27 Projektų atrankos komiteto rekomendacija Nr. 8D-539(5.50)

2012-07-09 Projektų atrankos komiteto rekomendacija Nr. 8D-316(5.50)

2012-03-01 Projektų atrankos komiteto rekomendacija Nr 8D-94(5 50)

Sprendimai skirti paramą:

2013-06-18 Nr. 4D-51 – Dėl teritorinio bendradarbiavimo projektų, kuriems skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę ,,Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“, patvirtinimoSąrašas.

2013-05-22 Nr. 4D-38 – Dėl teritorinių bendradarbiavimo projektų, kuriems skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę ,,Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“, patvirtinimo

2013-02-28  Nr.3D-155 - Dėl Teritorinio bendradarbiavimo projektų, kuriems skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę ,,Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“, sąrašo patvirtinimo

2013-01-30 Nr.3D-91 - Dėl Teritorinio bendradarbiavimo projekto, kuriam skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę ,,Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“ patvirtinimo

2013-01-15 Nr.3D-37 - Dėl Teritorinio bendradarbiavimo projekto, kuriam skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę ,,Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“ patvirtinimo

2012-07-20 Nr. 3D-613 - Dėl teritorinio bendradarbiavimo projekto, kuriam skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę ,,Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“ patvirtinimo

2012-03-26 Nr. 3D-194 - Dėl teritorinio bendradarbiavimo projekto, kuriam skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę ,,Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“ patvirtinimo