Lietuvos VVG

 LEADER ES

VVG Paieška

Kas yra LEADER?

LEADER – tai viena iš keturių ES bendrijų iniciatyvų (kitos – INTERREG, URBAN, EQUAL), kuri skatina kaimo gyventojus ir organizacijas aktyviai dalyvauti gyvenamosios vietovės ir bendruomenės plėtros procese. Ši politikos priemonė padeda stiprinti pilietinę visuomenę kaimo vietovėse, skatina vietos valdžios, verslo ir nevyriausybinio sektoriaus darbuotojų bendradarbiavimą.

LEADER pavadinimas

Programos LEADER pavadinimas yra prancūziško termino „Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale" (lietuv., veiksmų, skatinančių kaimo ekonomikos plėtrą, tarpusavio ryšys) pirmųjų raidžių santrauka.

Programos tikslas

Pagrindinis Programos LEADER tikslas kaimo plėtros srityje – skatinti tolygią regionų plėtrą, gerinti gyvenimo kokybę kaime, spręsti socialines, ekonomines ir aplinkos problemas pasitelkus vietos gyventojus, kaimo nevyriausybines organizacijas, vietos verslininkus, vietos valdžios institucijas ir kitus kaimo plėtros dalyvius.

Programos uždaviniai

Pagrindiniai Programos LEADER uždaviniai: suburti bendruomenės, verslo ir vietos valdžios atstovus bendram tikslui; telkti kaimo gyventojus, ugdyti jų gebėjimus veikti kartu bei stiprinti pasitikėjimą savo jėgomis; skatinti vietos iniciatyvas – rengti integruotas vietos plėtros strategijas bei organizuoti jų įgyvendinimą naujais metodais tikslingai panaudojant vietos išteklius ir viešąją paramą; skatinti teritorinę ir tarptautinę partnerystę.

Refresh

Tarptautinis bendradarbiavimas 

2013 m. tarptautinio bendradarbiavimo projektų paraiškos renkamos nuo 2013 m. lapkričio 11 d. iki gruodžio 31 d.

2013 metais teikiamų TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS

Tarptautinio bendradarbiavimo projektų įgyvendinimo taisyklės:

Lietuvių kalba:

Tarptautinio bendradarbiavimo projektų, finansuojamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę ,,Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“, įgyvendinimo taisyklės

1 priedas 2 priedas 3 priedas 4 priedas 5 priedas

Anglų kalba:

Implementation Rules for Transnational Cooperation Projects Financed Under the Measure “Inter-territorial and Transnational Cooperation” of Rural Development Programme for Lithuania 2007-2013

Annex 1 Annex 2 Annex 3 Annex 4 Annex 5

Tarptautinio bendradarbiavimo taisyklių pakeitimai

2013-07-29 Nr. 3D-538 - Dėl žemės ūkio ministro 2013 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 3D-336 „Dėl tarptautinio bendradarbiavimo projektų, pateiktų 2013 metais ir finansuojamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“, įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (taikoma paraiškų rinkimo laikotarpiui nuo 2013-08-01)

2013-03-26 Nr.3D-221 Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. 3D-502 „Dėl tarptautinio bendradarbiavimo projektų, finansuojamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę ,,Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“, įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2012-08-13 Nr. 3D-663 Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. 3D-502 „Dėl tarptautinio bendradarbiavimo projektų, finansuojamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę ,,Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“, įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2011-06-23 Nr. 3D-522 - Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. 3D-502 „Dėl tarptautinio bendradarbiavimo projektų, finansuojamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę ,,Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“, įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Paramos paraiškų vertinimo ataskaitų formos

2013-10-08 Dėl bendradarbiavimo projektų, pateiktų 2013 metais ir įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę ,,Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“, paramos paraiškų vertinimo ataskaitų formų patvirtinimo

Tarptautinio bendradarbiavimo ikiprojektinė veikla

2010-11-17 Nr. 3D-1017 - Dėl vietos plėtros strategijų, kurioms skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę ,,Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, sąrašo patvirtinimo

2010-04-20 Nr. 3D-365 - Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 3D-544 „Dėl paramos skyrimo vietos plėtros strategijoms įgyvendinti tvarkos ir paramos dydžio skaičiavimo metodikos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą“ pakeitimo

2010-04-20 Nr. 3D-364 - Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 3D-578 „Dėl vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2010-04-20 Nr. 3D-363 - Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. 3D-549 „Dėl Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, atrankos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Projektų atrankos komiteto rekomendacijos skirti paramą ikiprojektinei veiklai:

2010-11-11 Projektų atrankos komiteto sprendimas Nr. 8D-577(5.50)

2010-08-24 Projektų atrankos komiteto sprendimas Nr. 8D-440(5.50)

2010-07-16 Projektų atrankos komiteto sprendimas Nr. 8D-389(5.50)

Laikinieji pritarimai tarptautinio bendradarbiavimo projektams

2013-05-31 Projektų atrankos komiteto rekomendacija Nr. 8D-283(5.50)

2013-03-29 Projektų atrankos komiteto rekomendacija Nr. 8D-155(5.50)

2013-02-05 Projektų atrankos komiteto rekomendacija Nr. 8D-45(5.50)

2013-01-14 Projektų atrankos komiteto rekomendacija Nr. 8D-11(5.50)

2012-12-04 Projektų atrankos komiteto rekomendacija Nr. 8D-543(5.50)

2012-11-27 Projektų atrankos komiteto rekomendacija Nr. 8D-538(5.50)

2012-10-22 Projektų atrankos komiteto rekomendacija Nr. 8D-461(5.50)

2012-08-16 Projektų atrankos komiteto rekomendacija Nr. 8D-373(5.50)

2012-07-27 Projektų atrankos komiteto rekomendacija Nr. 8D-350(5.50)

2012-05-23 Projektų atrankos komiteto rekomendacija Nr. 8D-230(5.50)

2011-08-17 Projektų atrankos komiteto rekomendacija Nr. 8D-334(5.50)

2011-06-30 Projektų atrankos komiteto rekomendacija Nr. 8D-269(5.50)

2011-03-24 Projektų atrankos komiteto rekomendacija Nr. 8D-122(5.50)

Ministerijos priimti sprendimai

2013-09-18 Nr. 4D-85 – Dėl tarptautinio bendradarbiavimo projektų, kuriems skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“, sąrašo patvirtinimo

2013-08-27 Nr. 4D-78 – Dėl tarptautinio bendradarbiavimo projekto, kuriam skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“, patvirtinimo

2013-08-02 Nr. 4D-72 – Dėl tarptautinio bendradarbiavimo projektų, kuriems skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“, sąrašo patvirtinimo

2013-07-12 Nr. 4D-64 - Dėl Tarptautinio bendradarbiavimo projekto, kuriam skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę ,,Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“, patvirtinimo

2013-06-25 Nr. 4D-54 – Dėl tarptautinio bendradarbiavimo projektų, kuriems skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“, sąrašo patvirtinimo.(sarasas)

2013-06-11 Nr. 4D-48 – Dėl tarptautinio bendradarbiavimo projektų, kuriems skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“, patvirtinimo

2013-04-27 Nr. 4D-40 - Dėl tarptautinio bendradarbiavimo projekto, kuriam skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę ,,Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“, patvirtinimo

2013-04-03 Nr. 4D-22 - Dėl tarptautinio bendradarbiavimo projekto, kuriam skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę ,,Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“, patvirtinimo

2013-04-02 Nr. 4D-20 - Dėl tarptautinio bendradarbiavimo projekto, kuriam skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę ,,Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“, patvirtinimo

2013-03-15 Nr. 3D-202 - Dėl tarptautinio bendradarbiavimo projekto, kuriam skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę ,,Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“, patvirtinimo

2013-01-30 Nr. 3D-90 - Dėl tarptautinio bendradarbiavimo projektų, kuriems skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę ,,Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“, sąrašo patvirtinimo

2013-01-30 Nr. 3D-92 - Dėl tarptautinio bendradarbiavimo projekto, kuriam skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę ,,Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“, patvirtinimo

2012-10-30 Nr. 3D-834 - Dėl tarptautinio bendradarbiavimo projektų, kuriems skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę ,,Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“, sąrašo patvirtinimo

2012-10-10 Nr. 3D-791 - Dėl tarptautinio bendradarbiavimo projekto, kuriam skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę ,,Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“, patvirtinimo

2012-08-22 Nr. 3D-678 - Dėl tarptautinio bendradarbiavimo projekto, kuriam skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę ,,Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“, patvirtinimo

2012-05-17 Nr. 3D-348 - Dėl žemės ūkio ministro 2012 metų gegužės 7 d. įsakymo Nr. 3D-329 ,,Dėl tarptautinio bendradarbiavimo projekto, kuriam skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę ,,Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“, patvirtinimo“ pakeitimo

2012-05-07 Nr. 3D-329 - Dėl tarptautinio bendradarbiavimo projekto, kuriam skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę ,,Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“, patvirtinimo

2011-09-09 Nr. 3D-679 - Dėl Tarptautinio bendradarbiavimo projekto, kuriam skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „Leader metodo įgyvendinimas“ priemonę ,,Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“ patvirtinimo

2011-07-18 Nr. 3D-584 - Dėl tarptautinio bendradarbiavimo projekto, kuriam skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę ,,Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“ patvirtinimo

2011-05-27 Nr. 3D-442 - Dėl tarptautinio bendradarbiavimo projekto, kuriam skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę ,,Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“ patvirtinimo