Lietuvos VVG

 LEADER ES

VVG Paieška

Kas yra LEADER?

LEADER – tai viena iš keturių ES bendrijų iniciatyvų (kitos – INTERREG, URBAN, EQUAL), kuri skatina kaimo gyventojus ir organizacijas aktyviai dalyvauti gyvenamosios vietovės ir bendruomenės plėtros procese. Ši politikos priemonė padeda stiprinti pilietinę visuomenę kaimo vietovėse, skatina vietos valdžios, verslo ir nevyriausybinio sektoriaus darbuotojų bendradarbiavimą.

LEADER pavadinimas

Programos LEADER pavadinimas yra prancūziško termino „Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale" (lietuv., veiksmų, skatinančių kaimo ekonomikos plėtrą, tarpusavio ryšys) pirmųjų raidžių santrauka.

Programos tikslas

Pagrindinis Programos LEADER tikslas kaimo plėtros srityje – skatinti tolygią regionų plėtrą, gerinti gyvenimo kokybę kaime, spręsti socialines, ekonomines ir aplinkos problemas pasitelkus vietos gyventojus, kaimo nevyriausybines organizacijas, vietos verslininkus, vietos valdžios institucijas ir kitus kaimo plėtros dalyvius.

Programos uždaviniai

Pagrindiniai Programos LEADER uždaviniai: suburti bendruomenės, verslo ir vietos valdžios atstovus bendram tikslui; telkti kaimo gyventojus, ugdyti jų gebėjimus veikti kartu bei stiprinti pasitikėjimą savo jėgomis; skatinti vietos iniciatyvas – rengti integruotas vietos plėtros strategijas bei organizuoti jų įgyvendinimą naujais metodais tikslingai panaudojant vietos išteklius ir viešąją paramą; skatinti teritorinę ir tarptautinę partnerystę.

Refresh

Koordinavimo grupė 

LEADER metodo įgyvendinimo koordinavimo grupė patvirtinta 2013 m. gruodžio 2 d. Žemės ūkio ministro įsakymų Nr. 3D-807

Koordinavimo grupės podėdžių protokolai:

2008 01 30 Koordinavimo grupės posėdžio protokolas

2008 03 19 Koordinavimo grupės posėdžio protokolas

2008 05 13 Koordinavimo grupės posėdžio protokolas

2008 11 24 Koordinavimo grupės posėdžio protokolas

2009 02 10 Koordinavimo grupės posėdžio protokolas

2009 04 15 Koordinavimo grupės posėdžio protokolas

2009 10 07 Koordinavimo grupės posėdžio protokolas

2010 01 21 Koordinavimo grupės posėdžio protokolas

2010 02 25 Koordinavimo grupės posėdžio protokolas

2010 03 24 Koordinavimo grupės posėdžio protokolas

2010 09 24 Koordinavimo grupės posėdžio protokolas

2011 03 28 Koordinavimo grupės posėdžio protokolas

2011 10 07 Koordinavimo grupės posėdžio protokolas

2012 03 06 Koordinavimo grupės posėdžio protokolas

2012 10 01 Koordinavimo grupės posėdžio protokolas

2012 10 31 Koordinavimo grupės posėdžio protokolas

2013 02 15 Koordinavimo grupės posėdžio protokolas

2013 12 06 Koordinavimo grupės posėdžio protokolas

2014 06 27 Koordinavimo grupės posėdžio protokolas

2014 10 07 Koordinavimo grupės posėdžio protokolas

2015 03 06 Koordinavimo grupės posėdžio protokolas

2015 07 02 Koordinavimo grupės posėdžio protokolas

2016 03 03 Koordinavimo grupės posėdžio protokolas