Lietuvos VVG

 LEADER ES

VVG Paieška

Kas yra LEADER?

LEADER – tai viena iš keturių ES bendrijų iniciatyvų (kitos – INTERREG, URBAN, EQUAL), kuri skatina kaimo gyventojus ir organizacijas aktyviai dalyvauti gyvenamosios vietovės ir bendruomenės plėtros procese. Ši politikos priemonė padeda stiprinti pilietinę visuomenę kaimo vietovėse, skatina vietos valdžios, verslo ir nevyriausybinio sektoriaus darbuotojų bendradarbiavimą.

LEADER pavadinimas

Programos LEADER pavadinimas yra prancūziško termino „Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale" (lietuv., veiksmų, skatinančių kaimo ekonomikos plėtrą, tarpusavio ryšys) pirmųjų raidžių santrauka.

Programos tikslas

Pagrindinis Programos LEADER tikslas kaimo plėtros srityje – skatinti tolygią regionų plėtrą, gerinti gyvenimo kokybę kaime, spręsti socialines, ekonomines ir aplinkos problemas pasitelkus vietos gyventojus, kaimo nevyriausybines organizacijas, vietos verslininkus, vietos valdžios institucijas ir kitus kaimo plėtros dalyvius.

Programos uždaviniai

Pagrindiniai Programos LEADER uždaviniai: suburti bendruomenės, verslo ir vietos valdžios atstovus bendram tikslui; telkti kaimo gyventojus, ugdyti jų gebėjimus veikti kartu bei stiprinti pasitikėjimą savo jėgomis; skatinti vietos iniciatyvas – rengti integruotas vietos plėtros strategijas bei organizuoti jų įgyvendinimą naujais metodais tikslingai panaudojant vietos išteklius ir viešąją paramą; skatinti teritorinę ir tarptautinę partnerystę.

Refresh

Koordinavimo grupė 

Siekiant efektyviai įgyvendinti iniciatyvos „iš apačios į viršų" principą, pasitelkiant aktyvių VVG bei kaimo bendruomenių narių iniciatyvą bei idėjas, 2005 m. kovo 17 d. Žemės ūkio ministro įsakymų Nr. 3D-144 sudaryta Leader+ pobūdžio priemonės įgyvendinimo koordinavimo grupė. Pagrindinis šios grupės tikslas - nagrinėti su Leader+ pobūdžio priemonės įgyvendinimu ir administravimu susijusius klausimus, svarstyti teisės aktų projektus, teikti pastabas. Koordinavimo grupę sudaro VVG, kaimo bendruomenių organizacijų, mokslo ir mokymo institucijų (Lietuvos žemės ūkio universitetas, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas), žemės ūkio ministerijos atstovai.