Lietuvos VVG

 LEADER ES

VVG Paieška

Kas yra LEADER?

LEADER – tai viena iš keturių ES bendrijų iniciatyvų (kitos – INTERREG, URBAN, EQUAL), kuri skatina kaimo gyventojus ir organizacijas aktyviai dalyvauti gyvenamosios vietovės ir bendruomenės plėtros procese. Ši politikos priemonė padeda stiprinti pilietinę visuomenę kaimo vietovėse, skatina vietos valdžios, verslo ir nevyriausybinio sektoriaus darbuotojų bendradarbiavimą.

LEADER pavadinimas

Programos LEADER pavadinimas yra prancūziško termino „Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale" (lietuv., veiksmų, skatinančių kaimo ekonomikos plėtrą, tarpusavio ryšys) pirmųjų raidžių santrauka.

Programos tikslas

Pagrindinis Programos LEADER tikslas kaimo plėtros srityje – skatinti tolygią regionų plėtrą, gerinti gyvenimo kokybę kaime, spręsti socialines, ekonomines ir aplinkos problemas pasitelkus vietos gyventojus, kaimo nevyriausybines organizacijas, vietos verslininkus, vietos valdžios institucijas ir kitus kaimo plėtros dalyvius.

Programos uždaviniai

Pagrindiniai Programos LEADER uždaviniai: suburti bendruomenės, verslo ir vietos valdžios atstovus bendram tikslui; telkti kaimo gyventojus, ugdyti jų gebėjimus veikti kartu bei stiprinti pasitikėjimą savo jėgomis; skatinti vietos iniciatyvas – rengti integruotas vietos plėtros strategijas bei organizuoti jų įgyvendinimą naujais metodais tikslingai panaudojant vietos išteklius ir viešąją paramą; skatinti teritorinę ir tarptautinę partnerystę.

Refresh

Įgūdžių įgijimas 

Teisės aktai

2006 m. rugsėjo 22 d. žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-377 Dėl žemės ūkio ministro 2006 m. rugpjūčio 19 d. įsakymo Nr. 3D-336 „Dėl gairių pareiškėjams, teikiantiems projektus paramai gauti 2006 metais pagal Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumento (BPD) Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemonės „Leader+ pobūdžio priemonė" veiklos srities „Įgūdžių įgijimas" sektorių „Techninė parama kaimo vietovių studijoms, jų vertinimui, paraiškų paramai gauti ir integruotų bandomųjų strategijų parengimui, atsižvelgiant į susijusių gyventojų poreikius, parengtų bandomųjų strategijų tobulinimui" patvirtinimo" pakeitimo

2006 rugpjūčio 19 d. žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-336 Dėl gairių pareiškėjams, teikiantiems projektus paramai gauti 2006 metais pagal Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumento (BPD) Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemonės „Leader+ pobūdžio priemonė" veiklos srities „Įgūdžių įgijimas" sektorių „Techninė parama kaimo vietovių studijoms, jų vertinimui, paraiškų paramai gauti ir integruotų bandomųjų strategijų parengimui, atsižvelgiant į susijusių gyventojų poreikius, parengtų bandomųjų strategijų tobulinimui" patvirtinimo

2006 m. rugpjūčio 11 d.žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-325 Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. 3D-440 „Dėl gairių pareiškėjams, teikiantiems projektus paramai gauti pagal Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumento (BPD) Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemonės „Leader+ pobūdžio priemonė" veiklos sritį „Įgūdžių įgijimas" patvirtinimo" pakeitimo

2006 m. kovo 9 d. žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-88 Dėl mokymo kursų temų pagal Lietuvos 2004 - 2006 metų bendrojo programavimo dokumento Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemonės ,,Leader+ pobūdžio priemonė" veiklos sritį ,,Įgūdžių įgijimas" sąrašo patvirtinimo.