Lietuvos VVG

 LEADER ES

VVG Paieška

Kas yra LEADER?

LEADER – tai viena iš keturių ES bendrijų iniciatyvų (kitos – INTERREG, URBAN, EQUAL), kuri skatina kaimo gyventojus ir organizacijas aktyviai dalyvauti gyvenamosios vietovės ir bendruomenės plėtros procese. Ši politikos priemonė padeda stiprinti pilietinę visuomenę kaimo vietovėse, skatina vietos valdžios, verslo ir nevyriausybinio sektoriaus darbuotojų bendradarbiavimą.

LEADER pavadinimas

Programos LEADER pavadinimas yra prancūziško termino „Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale" (lietuv., veiksmų, skatinančių kaimo ekonomikos plėtrą, tarpusavio ryšys) pirmųjų raidžių santrauka.

Programos tikslas

Pagrindinis Programos LEADER tikslas kaimo plėtros srityje – skatinti tolygią regionų plėtrą, gerinti gyvenimo kokybę kaime, spręsti socialines, ekonomines ir aplinkos problemas pasitelkus vietos gyventojus, kaimo nevyriausybines organizacijas, vietos verslininkus, vietos valdžios institucijas ir kitus kaimo plėtros dalyvius.

Programos uždaviniai

Pagrindiniai Programos LEADER uždaviniai: suburti bendruomenės, verslo ir vietos valdžios atstovus bendram tikslui; telkti kaimo gyventojus, ugdyti jų gebėjimus veikti kartu bei stiprinti pasitikėjimą savo jėgomis; skatinti vietos iniciatyvas – rengti integruotas vietos plėtros strategijas bei organizuoti jų įgyvendinimą naujais metodais tikslingai panaudojant vietos išteklius ir viešąją paramą; skatinti teritorinę ir tarptautinę partnerystę.

Refresh

LEADER 2004-2006 

LEADER+ įgyvendinimas Lietuvoje 2004-2006 metais

LEADER iniciatyva Lietuvoje buvo pradėta įgyvendinti 2004 metais Lietuvai įstojus į ES. Senosiose ES valstybėse narėse tuo metu buvo įgyvendinamas trečiasis LEADER iniciatyvos etapas. Lietuvoje, kaip ir kitose naujosiose ES šalyse, LEADER iniciatyva buvo pavadinta bandomąja LEADER+ pobūdžio priemone.

LEADER+ buvo finansuojama pagal Lietuvos 2004-2006 m. bandomąjį programavimo dokumentą, skirtą ES struktūrų fondų lėšomis įsisavinti. LEADER+ įgyvendinti 2004-2006 m. buvo skirta 9,4 mln. litų.

Įgyvendinant LEADER+ buvo remiamos dvi veiklos sritys – „Įgūdžių įgijimas“ ir „Bandomosios integruotos strategijos“. Veiklos srities „Įgūdžių įgijimas“ tikslas – suteikti kaimo vietovių gyventojams įgūdžių, reikalingų bandomosios strategijoms parengti. Šiai veiklos sričiai buvo skirta 42 proc. visų priemonei numatytų lėšų. Antrosios srities tikslas – bandomųjų strategijų įgyvendinimo finansavimas. Tam skirta 58 proc. visų priemonei numatytų lėšų.

Parama bandomosioms integruotoms kaimo plėtros strategijoms rengti pasinaudojo 27 VVG. Parengtos bandomosios strategijos buvo vertinamos užsienio ekspertų.

Daugiau informacijos apie LEADER+ priemonės įgyvendinimą Lietuvoje galite rasti ČIA