Lietuvos VVG

 LEADER ES

VVG Paieška

Kas yra LEADER?

LEADER – tai viena iš keturių ES bendrijų iniciatyvų (kitos – INTERREG, URBAN, EQUAL), kuri skatina kaimo gyventojus ir organizacijas aktyviai dalyvauti gyvenamosios vietovės ir bendruomenės plėtros procese. Ši politikos priemonė padeda stiprinti pilietinę visuomenę kaimo vietovėse, skatina vietos valdžios, verslo ir nevyriausybinio sektoriaus darbuotojų bendradarbiavimą.

LEADER pavadinimas

Programos LEADER pavadinimas yra prancūziško termino „Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale" (lietuv., veiksmų, skatinančių kaimo ekonomikos plėtrą, tarpusavio ryšys) pirmųjų raidžių santrauka.

Programos tikslas

Pagrindinis Programos LEADER tikslas kaimo plėtros srityje – skatinti tolygią regionų plėtrą, gerinti gyvenimo kokybę kaime, spręsti socialines, ekonomines ir aplinkos problemas pasitelkus vietos gyventojus, kaimo nevyriausybines organizacijas, vietos verslininkus, vietos valdžios institucijas ir kitus kaimo plėtros dalyvius.

Programos uždaviniai

Pagrindiniai Programos LEADER uždaviniai: suburti bendruomenės, verslo ir vietos valdžios atstovus bendram tikslui; telkti kaimo gyventojus, ugdyti jų gebėjimus veikti kartu bei stiprinti pasitikėjimą savo jėgomis; skatinti vietos iniciatyvas – rengti integruotas vietos plėtros strategijas bei organizuoti jų įgyvendinimą naujais metodais tikslingai panaudojant vietos išteklius ir viešąją paramą; skatinti teritorinę ir tarptautinę partnerystę.

Refresh

Forumas 


Pradėjo: Tadas 2011-12-02
Klausimai dėl religinių bendruomenių (organizacijų)
2011-12-02 Tadas
Įrašų: 1
KLAUSIMAI:

1. Kokius buhalterinės apskaitos dokumentus religinės bendruomenės ir (arba) organizacijos turėtų pateikti kartu su paraiška (nes to yra reikalaujama iš pareiškėjo), kai iki paraiškos pateikimo organizacija netvarkė buhalterinės apskaitos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka?

2. Visi paramos gavėjai privalo vesti buhalterinę apskaitą pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. Ar yra išlygos tokio tipo organizacijoms dėl buhalterinės apskaitos vedimo?

ATSAKYMAI:

1. Pelno nesiekiančių religinių bendruomenių ir (arba) organizacijų finansinės atskaitomybės sudėtis bei pavyzdinė forma nustatyta finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 1K-372. Rengiamas ir teikiamas VMI balansas, veiklos rezultatų ataskaita, aiškinamasis raštas; taip pat pelno mokesčio deklaracija (arba raštu nurodoma, kad veiklos nevykdė, todėl minėta deklaracija neteikiama).
Jeigu bendrija nevykdė veiklos, negavo ir nepanaudojo nė vieno cento, galima prie paraiškos teikti raštą, kad ši bendruomenė neseniai užregistruota ir jokios veiklos nevykdė, arba teikti finansinę atskaitomybę su nuliais.

2. Finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 1K-372 nustatytos taisyklės dėl pelno nesiekiančių juridinių asmenų apskaitos. Minėtu įsakymu patvirtintose taisyklėse nurodyta, kad šias taisykles taiko viešosios įstaigos, asociacijos, rūmai, labdaros ir paramos fondai, daugiabučių namų savininkų bendrijos, sodininkų bendrijos, garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos ir kiti pelno nesiekiantys ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys, išskyrus biudžetines įstaigas ir viešąsias sveikatos priežiūros įstaigas; taip pat šios taisyklės rekomenduojamos politinėms partijoms ir organizacijoms, profesinėms sąjungoms, religinėms bendruomenėms, bendrijoms ir centrams. Taisyklės yra rekomendacinio pobūdžio, religinės bendruomenės gali pasirinkti kitus apskaitos metodus ir principus, tačiau apie juos reikia pateikti informaciją aiškinamajame rašte.
Vadovaujantis Labdaros ir paramos įstatymo nuostatomis, juridiniai asmenys, kurie pagal šio įstatymo nuostatas turi teisę gauti paramą, privalo atskirai tvarkyti pagal šį įstatymą gaunamos paramos apskaitą (nurodyti gautos paramos teikėjus, jei parama nebuvo gauta anonimiškai, taip pat paramos vertę ir kaip ši parama buvo panaudota, t. y. įvardyti konkrečius gavėjus, jeigu lėšos ar turtas, gauti kaip parama, perduoti kitam asmeniui) bei pačių teikiamos paramos arba labdaros apskaitą (nurodyti duomenis apie konkrečius paramos arba labdaros gavėjus, dalyką ir jo vertę).
Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytą tvarką ir terminus privaloma pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai mėnesio ir metinę ataskaitas apie gautą paramą ir jos panaudojimą.
Kadangi religinės bendruomenės dažniausiai būna labdaros ir paramos gavėjos, jos privalo tvarkyti paramos apskaitą. Kadangi minėtoje ataskaitoje teikiama išsami informacija ne tik apie paramos gavimą, bet ir panaudojimą, apskaitą reikia tvarkyti, kaupti visus dokumentus (sąskaitas faktūras ir kita).
Jei parama panaudota ne tam tikslui, kuriam ji buvo suteikta, gali būti taikomos sankcijos grąžinti paramos sumą.
Redagavo: Tadas 2011-12-05