Lietuvos VVG

 LEADER ES

VVG Paieška

Kas yra LEADER?

LEADER – tai viena iš keturių ES bendrijų iniciatyvų (kitos – INTERREG, URBAN, EQUAL), kuri skatina kaimo gyventojus ir organizacijas aktyviai dalyvauti gyvenamosios vietovės ir bendruomenės plėtros procese. Ši politikos priemonė padeda stiprinti pilietinę visuomenę kaimo vietovėse, skatina vietos valdžios, verslo ir nevyriausybinio sektoriaus darbuotojų bendradarbiavimą.

LEADER pavadinimas

Programos LEADER pavadinimas yra prancūziško termino „Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale" (lietuv., veiksmų, skatinančių kaimo ekonomikos plėtrą, tarpusavio ryšys) pirmųjų raidžių santrauka.

Programos tikslas

Pagrindinis Programos LEADER tikslas kaimo plėtros srityje – skatinti tolygią regionų plėtrą, gerinti gyvenimo kokybę kaime, spręsti socialines, ekonomines ir aplinkos problemas pasitelkus vietos gyventojus, kaimo nevyriausybines organizacijas, vietos verslininkus, vietos valdžios institucijas ir kitus kaimo plėtros dalyvius.

Programos uždaviniai

Pagrindiniai Programos LEADER uždaviniai: suburti bendruomenės, verslo ir vietos valdžios atstovus bendram tikslui; telkti kaimo gyventojus, ugdyti jų gebėjimus veikti kartu bei stiprinti pasitikėjimą savo jėgomis; skatinti vietos iniciatyvas – rengti integruotas vietos plėtros strategijas bei organizuoti jų įgyvendinimą naujais metodais tikslingai panaudojant vietos išteklius ir viešąją paramą; skatinti teritorinę ir tarptautinę partnerystę.

Refresh

LEADER ES 

Europos kaimo plėtros tinklas (ENRD) – svarbiausia Europoje kaimo plėtros iniciatyva.

Europos kaimo plėtros tinklą (ENRD) 2008 m. įkūrė Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas. Jo tikslas – padėti šalims narėms sėkmingai įgyvendinti savo kaimo plėtros programas, dalytis idėjomis bei patirtimi. ENRD suinteresuotosios šalys – nacionaliniai kaimo tinklai, valstybių narių valdžios institucijos, VVG ir kitos kaimo plėtros organizacijos.

ENRD tikslai: rinkti, analizuoti ir skleisti informaciją apie ES kaimo plėtros priemones ir patirtį; teikti informaciją apie kaimo vietovių plėtrą; organizuoti susitikimus ir seminarus; steigti ir plėsti tinklus siekiant palengvinti keitimąsi patirtimi, remti kaimo plėtros įgyvendinimą ir vertinimą; remti nacionalinius tinklus ir tarptautinio bendradarbiavimo iniciatyvas.

ENRD struktūra

Naudingos nuorodos:

Europos kaimo plėtros tinklas (ENRD)

Tarptautinių projektų partnerių paieškos duomenų bazė

Europos kaimo plėtros tinklo publikacijos

Europos nacionaliniai kaimo tinklai

Tarptautiniai renginiai Europoje

Europos kaimo plėtros politika