Lietuvos VVG

 LEADER ES

VVG Paieška

Kas yra LEADER?

LEADER – tai viena iš keturių ES bendrijų iniciatyvų (kitos – INTERREG, URBAN, EQUAL), kuri skatina kaimo gyventojus ir organizacijas aktyviai dalyvauti gyvenamosios vietovės ir bendruomenės plėtros procese. Ši politikos priemonė padeda stiprinti pilietinę visuomenę kaimo vietovėse, skatina vietos valdžios, verslo ir nevyriausybinio sektoriaus darbuotojų bendradarbiavimą.

LEADER pavadinimas

Programos LEADER pavadinimas yra prancūziško termino „Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale" (lietuv., veiksmų, skatinančių kaimo ekonomikos plėtrą, tarpusavio ryšys) pirmųjų raidžių santrauka.

Programos tikslas

Pagrindinis Programos LEADER tikslas kaimo plėtros srityje – skatinti tolygią regionų plėtrą, gerinti gyvenimo kokybę kaime, spręsti socialines, ekonomines ir aplinkos problemas pasitelkus vietos gyventojus, kaimo nevyriausybines organizacijas, vietos verslininkus, vietos valdžios institucijas ir kitus kaimo plėtros dalyvius.

Programos uždaviniai

Pagrindiniai Programos LEADER uždaviniai: suburti bendruomenės, verslo ir vietos valdžios atstovus bendram tikslui; telkti kaimo gyventojus, ugdyti jų gebėjimus veikti kartu bei stiprinti pasitikėjimą savo jėgomis; skatinti vietos iniciatyvas – rengti integruotas vietos plėtros strategijas bei organizuoti jų įgyvendinimą naujais metodais tikslingai panaudojant vietos išteklius ir viešąją paramą; skatinti teritorinę ir tarptautinę partnerystę.

Refresh

ELARD 

Europos LEADER kaimo plėtros asociacija (ELARD) – tarptautinė ne pelno asociacija, kurios pagrindinis tikslas – gerinti gyvenimo kokybę kaimo vietovėse bei išlaikyti vietos gyventojus vykdant tvarią integruotą vietos plėtrą.

ELARD siekia skleisti LEADER metodo filosofiją tiek vietos, tiek institucijų lygmeniu. Anot ELARD, tvari kaimo plėtra Europoje pasiekiama taikant metodą, pagrįstą aštuoniais principais:

  • Teritoriškumo principas.
  • Iniciatyva „iš apačios į viršų“.
  • Viešųjų ir privačių sektorių bendradarbiavimas: vietos veiklos grupės (VVG).
  • Naujoviškas požiūris.
  • Integruotas ir daugiasektorinis požiūris.
  • Tinklas.
  • Bendradarbiavimas.
  • Decentralizuotas administravimas.

ELARD buvo įkurta 1999 m. Belgijoje, įkūrėjas – Prancūzijos, Graikijos, Airijos, Italijos ir Ispanijos nacionalinis LEADER vietos veiklos grupių tinklas. Šiuo metu ELARD veikloje dalyvauja daugiau nei 800 VVG, įsitraukusių per nacionalinius ar regioninius tinklus arba kaip pavienės narės.

ELARD veikloje dalyvauja organizacijos iš 21 šalies: Belgijos, Kroatijos, Čekijos, Danijos, Estijos, Suomijos, Prancūzijos, Graikijos, Vengrijos, Italijos, Airijos, Latvijos, Lietuvos, Makedonijos, Lenkijos, Portugalijos, Rumunijos, Slovėnijos, Ispanijos, Švedijos ir Jungtinės Karalystės.

ELARD tiesiogiai remia savo narių pastangas plėtoti novatorišką darbą kaimo plėtros srityje bei bendradarbiavimą siekiant skleisti gerąją LEADER patirtį.

Taip pat ELARD atstovauja šalių narių interesams tarptautinėse Europos institucijose. Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas ELARD pripažįsta asociacija, atstovaujančia VVG interesams Europos lygiu. ELARD taip pat priimta į Europos kaimo plėtros tinklą (ENRD) kaip ENRD koordinavimo ir LEADER komitetų narė.

Asociacija siekia, kad LEADER metodas taptų žinomas tarp svarbius sprendimus Europoje priimančių asmenų ir taip išlaikytų savo poziciją kaip reikšminga Europos kaimo plėtros politikos dalis.

Daugiau informacijos apie ELARD adresu: www.elard.eu

ELARD naujienlaiškiai:

ELARD naujienlaiškis Nr. 18

ELARD naujienlaiškis Nr. 17

ELARD naujienlaiškis Nr. 16

ELARD naujienlaiškis Nr. 15

Kitos naudingos nuorodos:

VVG darbuotojų patirties mainai

ELARD nariai

ELARD renginiai